Zdp, dph po novelách: mikrodaňovník, daňová strata, základ dane, preddavky na daň, oslbodené príjmy. (978-80-8162-144-4)

Produkt Zdp, dph po novelách: mikrodaňovník, daňová strata, základ dane, preddavky na daň, oslbodené príjmy. (978-80-8162-144-4) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zdp, dph po novelách: mikrodaňovník, daňová strata, základ dane, preddavky na daň, oslbodené príjmy. (978-80-8162-144-4) upraviť a produkt hľadať znova.

ZDP, DPH po novelách: mikrodaňovník, daňová strata, základ dane, preddavky na daň, oslbodené príjmy. (978-80-8162-144-4)

100 otázok • odpovedí – ZDP • DPH (978-80-8162-230-4)

100 otázok • odpovedí – ZDP • DPH (978-80-8162-230-4)
Detail

Kniha - 80 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia a obchod, Daňová povinnosť, Odpočítanie dane. (alza.cz)

Podobné produkty ako 100 otázok • odpovedí – ZDP • DPH (978-80-8162-230-4) , 100 otázok • odpovedí – zdp • dph (978-80-8162-230-4)

ZDP, DPH po novelách - Anton Kolembus

ZDP, DPH po novelách - Anton Kolembus
Detail

V sérii názorných otázok, odpovedí publikácia rozoberá problematiku – podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a iné.Členená je na podkapitoly: – Základ dane, – Mikrodaňovník, – Závislá činnosť, – Príjmy z podnikania, – Príjmy oslobodené od dane, – Preddavky na daň z príjmov PO, – Sadzba dane a úprava základu dane.Druhá kapitola rieši problematiku súhrnného výkazu pre DPH, zavedenia režimu call-off stock, daňového priznania pre DPH, dovozu tovaru a povinnosti platiteľov dane a odpočtu dane. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako ZDP, DPH po novelách - Anton Kolembus , Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách (978-80-8162-225-0)

ZDP, DPH po novelách - Kolembus Anton

ZDP, DPH po novelách - Kolembus Anton
Detail

V sérii názorných otázok, odpovedí publikácia rozoberá problematiku - podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a iné. Členená je na podkapitoly: - Základ dane, - Mikrodaňovník, - Závislá činnosť, - Príjmy z podnikania, - Príjmy oslobodené od dane, - Preddavky na daň z príjmov PO, - Sadzba dane a úprava základu dane. Druhá kapitola rieši problematiku súhrnného výkazu pre DPH, zavedenia režimu call-off stock, daňového priznania pre DPH, dovozu tovaru a povinnosti platiteľov dane a odpočtu dane. (patro.cz)

Podobné produkty ako ZDP, DPH po novelách - Kolembus Anton , Trestný zákon a poriadok: súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách (978-80-8162-257-1)

Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň (978-80-8162-165-9)

Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň (978-80-8162-165-9)
Detail

Kniha - autor J Bielená; Miroslava Brnová; M Vidová, 224 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Daň z príjmov právnickej osoby Novelou ZDP účinnou od 1. 1. 2021 sa navrhovaným novým ustanovením § 13 ods. 2 písm. k) ZDP oslobodzujú od zdanenia plnenia poskytované štátom v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p. V tejto súvislosti sa v nadväznosti na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie na podnikateľské prostredie v súvislosti s ochorením COVID-19 oslobodzuje napríklad príjem zamestnávateľa na preplatenie miezd svojim zamestnancom a zároveň aj ako náhradu za stratu jeho zdaniteľného príjmu z činnosti. Súčasne sa uplatní ustanovenie § 21 ods. 1 písm. j) ZDP, podľa ktorého z daňových výdavkov... (alza.cz)

Podobné produkty ako Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň (978-80-8162-165-9) , Daňové priznania fo a po a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021: vysporiadanie daňových po (978-80-8162-205-2)

Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021: Vysporiadanie daňových po (978-80-8162-205-2)

Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021: Vysporiadanie daňových po (978-80-8162-205-2)
Detail

Kniha - 224 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia, rozpočtové organizácia, sa dočítate v odbornej tematickej publikácii. (alza.cz)

Podobné produkty ako Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021: Vysporiadanie daňových po (978-80-8162-205-2) , Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň (978-80-8162-165-9)

DPH cestovné náhrady (978-80-8162-255-7)

DPH cestovné náhrady (978-80-8162-255-7)
Detail

Kniha - 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá V prípade tuzemských transakcií je predmetom DPH dodanie tovaru alebo dodanie služby, v prípade zahraničných transakcií je predmetom DPH nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu a dovoz tovaru z tretieho nečlenského štátu EÚ... Zákon o cestovných náhradách presne vymedzuje právne úkony, pri ktorých vzniká nárok na náhradu a okruh osôb, ktorým tento nárok vzniká... (alza.cz)

Podobné produkty ako DPH cestovné náhrady (978-80-8162-255-7) , 100 oao – dph v praxi, zamestnávanie (978-80-8162-236-6)

Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách (978-80-8162-225-0)

Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách (978-80-8162-225-0)
Detail

Kniha - 584 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Odborná tematická publikácia Daňový sprievodca – zákony po novelách 2022 ponúka ucelený komplex z oblastí priamych daní, nepriamych daní a miestnych daní po ostatnej novele. Doplnená je aktualizovaným zákonom o účtovníctve, zákonom o registračnej pokladni a postupmi účtovania v sústave podvojného účtovníctva po ostatných novelách k 1. 1. 2022. Určená je daňovníkom, účtovníkom, daňovým a právnym poradcom, podnikateľom, živnostníkom, ekonómom, audítorom, ale aj študentom a širokej verejnosti … (alza.cz)

Podobné produkty ako Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách (978-80-8162-225-0) , Zákony v-a/2023 – verejná správa: úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-251-9)

1000 riešení 3-4/2023 – Zákon o dani z príjmov: novela ZDP, odpočet daňovej straty (9771335415234)

1000 riešení 3-4/2023 – Zákon o dani z príjmov: novela ZDP, odpočet daňovej straty (9771335415234)
Detail

Kniha - 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Odpočet daňovej straty je legálny nástroj na znižovanie základu dane a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Daňová legislatíva má zavedené presné pravidlá pre odpočet daňových strát, ktoré však podliehajú častým zmenám a prinášajú aj interpretačné problémy. Aké, sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka. (alza.cz)

Podobné produkty ako 1000 riešení 3-4/2023 – Zákon o dani z príjmov: novela ZDP, odpočet daňovej straty (9771335415234) , Zákony i-a/2023 – daňové zákony: úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-248-9)

100 OAO – DPH v praxi, zamestnávanie (978-80-8162-236-6)

100 OAO – DPH v praxi, zamestnávanie (978-80-8162-236-6)
Detail

Kniha - 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia je členená do kapitol – Novelizované zákony, právne predpisy, DPH v praxi a Zamestnávanie. Tematické odpovede na otázky sú doplnené vybranými aktualizovanými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami... (alza.cz)

Podobné produkty ako 100 OAO – DPH v praxi, zamestnávanie (978-80-8162-236-6) , Zákony i-b/2023 – účtovné zákony: úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-249-6)

Trestný zákon a poriadok: Súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách (978-80-8162-257-1)

Trestný zákon a poriadok: Súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách (978-80-8162-257-1)
Detail

Kniha - 416 stran, slovensky Základným cieľom ostatnej novely Trestného poriadku je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa. Ide o reakciu na viaceré prípady z praxe, keď pri policajnom zásahu najmä voči rodičom detí boli zásahy a oprávnenia podľa Trestného poriadku vykonané neprimerane a bezohľadne vo vzťahu k prítomným maloletým deťom. (alza.cz)

Podobné produkty ako Trestný zákon a poriadok: Súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách (978-80-8162-257-1) , Zákony iv 2023 - stavebné zákony a predpisy: úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-250-2)

Zákony I-B/2023 – účtovné zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-249-6)

Zákony I-B/2023 – účtovné zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-249-6)
Detail

Kniha - 560 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnený je zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákonom č. 283/2002 Z. z. a zákonom cestovných náhradách a zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde po ostatných novelách. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákony I-B/2023 – účtovné zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-249-6) , Daňový průvodce – zákony 2022 po novelách (978-80-7365-468-9)

Zákony I-A/2023 – daňové zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-248-9)

Zákony I-A/2023 – daňové zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-248-9)
Detail

Kniha - 848 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákony I-A/2023 – daňové zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-248-9) , Dph 2017 (978-80-271-0428-4)

Zákony V-A/2023 – verejná správa: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-251-9)

Zákony V-A/2023 – verejná správa: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-251-9)
Detail

Kniha - 656 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2022 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby. Publikácia je určená pracovníkom verejnej správy... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákony V-A/2023 – verejná správa: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-251-9) , Dph 2014 (978-80-247-5118-4)

Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-250-2)

Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-250-2)
Detail

Kniha - 592 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2023 z oblastí stavebníctva, architektúry, rozvoja bývania a energetiky. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-250-2) , Zdravotní rádce na cesty (978-80-7387-144-4)

Pracovno-právny výkladový slovník (978-80-8162-032-4)

Pracovno-právny výkladový slovník (978-80-8162-032-4)
Detail

Kniha - 320 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Slovník je určený nielen zamestnávateľom, zamestnancom, podnikateľom, živnostníkom, pracovníkom verejného sektoru, mzdovým účtovníčkam, ale aj audítorom, daňovým poradcom, študentom stredných a vysokých škôl, širokej verejnosti. Slovník obsahuje viac ako 2000 pojmov súvisiacich s pracovnoprávnou problematikou. Vychádzali sme z najdôležitejších zákonov, ktoré s touto problematikou súvisia - Zákonník práce, zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, autorský zákon, zákon o pedagogických pracovníkoch a iné. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pracovno-právny výkladový slovník (978-80-8162-032-4) , Jednoduché účtovníctvo, postupy účtovania po novele (978-80-8162-215-1)

Ekonomický a personalistický slovník (978-80-8162-016-4)

Ekonomický a personalistický slovník (978-80-8162-016-4)
Detail

Kniha - 264 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Ekonomický a personalistický slovník - používané a zaužívané pojmy z oblastí ekonomiky, trestného práva, obchodného a občianskeho práva (alza.cz)

Podobné produkty ako Ekonomický a personalistický slovník (978-80-8162-016-4) , Duo 3/2022 – preddavky fo a po pre rok 2022

DPH 2017 (978-80-271-0428-4)

DPH 2017 (978-80-271-0428-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Galočík, 424 stran V aktualizovaném vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikace využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. (alza.cz)

Podobné produkty ako DPH 2017 (978-80-271-0428-4) , Daňová evidence podnikatelů 2016 (978-80-271-0035-4)

DPH 2014 (978-80-247-5118-4)

DPH 2014 (978-80-247-5118-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Svatopluk Galočík, Oto Paikert, 352 stran V desátém, aktualizovaném vydání naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po změnách k 1. 1. 2014 vyvolaných novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, pokud se týká obratu, dědictví a to jak v případě pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém plátci, tak při vypořádání pozemků, zejména stavebních pozemků, práva stavby a obecně dodání a pronájmu nemovitých věcí a elektronických daňových přiznání a jiných podání. V neposlední řadě se pokouší vnést trochu jasno ve výkladu přechodných ustanovení novely zákona. Publikace reaguje i na průběžné změny v zákoně, které proběhly v roce 2013 a také na výklady GFŘ pokud se týká nespolehlivých plátců a ručení za daň. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají. (alza.cz)

Podobné produkty ako DPH 2014 (978-80-247-5118-4) , Poradca 1/2022 – ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom: príjmy oslobodené od dane (9771335158209)

Zdravotní rádce na cesty (978-80-7387-144-4)

Zdravotní rádce na cesty (978-80-7387-144-4)
Detail

Kniha - autor Dana Göpfertová; Jiří Vaništa, 100 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná S otevřením našich hranic se objevily zcela nové možnosti turistiky. Cestování však nepřináší pouze jedinečné zážitky v exotických prostředích, ale i zdravotní rizika. Kromě úrazů, náhlých komplikací či zhoršení chronických onemocnění, přehřátí nebo důsledků nerozumného opalování ohrožují cestovatele infekční nemoci. Nejčastěji dochází k průjmovým infekcím, zánětům dýchacích cest, zánětům jater a v neposlední řadě i k sexuálně přenosným chorobám. Vzácnějším, ale zato život ohrožujícím rizikem je malárie, objevující se v souvislosti s pobytem v malarických oblastech při nedodržování potřebných preventivních opatření. (alza.cz)

Podobné produkty ako Zdravotní rádce na cesty (978-80-7387-144-4) , 1000 riešení služby zamestnanosti, daňové priznanie: účtovníctvo, dph, zdp, rezervy, mzdy, odvody, z (9771335415012)

Poklad ve stříbrném jezeře (978-80-7264-144-4)

Poklad ve stříbrném jezeře (978-80-7264-144-4)
Detail

Kniha - autor Karel May, 206 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Jeden z nejslavnějších příběhů z Divokého západu, jehož hrdiny jsou mimo jiných Vinnetou, Old Shatterhand, Old Firehand, Hobble Frank, tetička Drollová, farmář Butler s dcerou Ellen, Dlouhý Davy a Tlustý Jemmy, ale také proradný vůdce banditů Cornel a nebezpeční Utahové ... Vychází v nezkráceném vydání. (alza.cz)

Podobné produkty ako Poklad ve stříbrném jezeře (978-80-7264-144-4) , Občanský a společenskovědní základ právo (978-80-7402-447-4)

Daňový poriadok s komentárom 2022 (978-80-8162-227-4)

Daňový poriadok s komentárom 2022 (978-80-8162-227-4)
Detail

Kniha - 304 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Primárnym cieľom ostatnej novely daňového poriadku bolo vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností. Zmenou prešlo hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré zodpovedne pristupujú k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nie sú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu. V neposlednom rade na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb. Zámerom je, aby mal správca dane, na základe zákonom ustanovených dôvodov, možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická... (alza.cz)

Podobné produkty ako Daňový poriadok s komentárom 2022 (978-80-8162-227-4) , Ekonomický a personalistický slovník (978-80-8162-016-4)

Zákony I-A/2022 – daňové zákony (978-80-8162-218-2)

Zákony I-A/2022 – daňové zákony (978-80-8162-218-2)
Detail

Kniha - 1008 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Titul obsahuje úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2022. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní... (alza.cz)

Podobné produkty ako Zákony I-A/2022 – daňové zákony (978-80-8162-218-2) , Pracovno-právny výkladový slovník (978-80-8162-032-4)

Poradca 1/2022 – Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom: Príjmy oslobodené od dane (9771335158209)

Poradca 1/2022 – Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom: Príjmy oslobodené od dane (9771335158209)
Detail

Kniha - 248 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Nový zákon zavádza nové inštitúty v podobe právomoci úradu uložiť dočasné opatrenia v rámci hospodárskej súťaže. Doteraz bol inštitút predbežných opatrení zakotvený iba v správnom poriadku, pričom nový zákon doplnil príslušné ustanovenia správneho poriadku. Osobitne nový zákon upravuje dočasné opatrenia pre oblasť koncentrácií a dočasné opatrenia v prípade podozrenia z porušenia zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo zneužitia dominantného postavenia. Predmetné inštitúty si vyžadovala transpozícia smernice (EÚ) 2019/1. V tejto súvislosti došlo aj k zmene a doplneniu Správneho súdneho poriadku, keďže členské štáty musia zabezpečiť prieskum rozhodnutí, ktorými sa ukladajú dočasné opatrenia v skrátených lehotách. Cieľom dočasných opatrení v oblasti kontroly koncentrácií bolo rýchlo a efektívne riešiť situácie, kedy došlo k protiprávnemu vykonávaniu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie, a to... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poradca 1/2022 – Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom: Príjmy oslobodené od dane (9771335158209) , Poklad ve stříbrném jezeře (978-80-7264-144-4)

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále 2/2023: Zmeny v sociálnom poistení (9771336798282)

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále 2/2023: Zmeny v sociálnom poistení (9771336798282)
Detail

Kniha - 80 stran, česky Preddavok na daň z príjmov je definovaný v zákone o dani z príjmov ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky preddavkov na daň platených v zdaňovacom období 2023 sa vychádza zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorý je uvedený v riadku 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2022, prenásobeného sadzbou dane 21 %, resp. 15 %. (alza.cz)

Podobné produkty ako Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále 2/2023: Zmeny v sociálnom poistení (9771336798282) , Daňový poriadok s komentárom 2022 (978-80-8162-227-4)

Euklides Základy (978-80-8226-031-4)

Euklides Základy (978-80-8226-031-4)
Detail

Kniha - autor Euklides, 728 stran, slovensky, pevná bez přebalu lesklá Na pulty kníhkupectiev sa dostáva prvý slovenský preklad a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom v celej histórii matematiky – Euklidovho diela s lakonickým názvom Základy (Stoicheia). Uznávaný starogrécky učenec, mysliteľ a pedagóg Euklides pôsobil okolo roku 300 p. n. l. vo vrcholnej vedeckej a umeleckej inštitúcii vtedajších čias, v „akadémii“ Museion, založenej a prosperujúcej v hlavnom meste egyptskej ríše Alexandrii pod záštitou panovníka Ptolemaia I. (Sotéra). Euklides v Základoch zhrnul, systematicky usporiadal, doplnil, rozvinul a didakticky majstrovským spôsobom prezentoval všetky podstatné vedecké výsledky v matematike, ku ktorým grécka veda dospela v 6. – 4. storočí p. n. l. na báze osvojenia matematických poznatkov starovekých civilizácií Stredomoria a Blízkeho východu a ich pretavenia a prekonania v duchu vlastného pokroku vo filozofii, logike a metodológii vedy.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Euklides Základy (978-80-8226-031-4) , Tatry na tanieri (978-80-8115-144-6)

Základy chirurgie (978-80-7262-403-4)

Základy chirurgie (978-80-7262-403-4)
Detail

Kniha - autor Jiří Valenta, 276 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Stručná učebnice základních chirurgických oborů je určena pro studenty bakalářských zdravotnických studijních programů a vychází ze sylabů vypracovaných na základě směrnic Evropské unie. Vzhledem k rozšiřování možnosti vysokoškolského vzdělávání z původního ošetřovatelství i pro další specializace zdravotnických pracovníků jsou do knihy zařazeny základy vyšetřovacích metod a rehabilitace u chirurgických nemocných. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy chirurgie (978-80-7262-403-4) , Dph (978-80-271-1031-5)

100 otázok • odpovedí: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ (978-80-8162-201-4)

100 otázok • odpovedí: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ (978-80-8162-201-4)
Detail

Kniha - 80 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon o účtovníctve upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, pre zahraničné osoby, ak podnikajú na území SR a za určitých podmienok aj pre fyzické osoby podnikateľov. Od 1. 10. 2020 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na obchodné spoločnosti a družstvo počas dodatočnej likvidácie. Uvedené osoby pre účely zákona o účtovníctve sa považujú za účtovnú jednotku. Zákon o účtovníctve sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR. Právnické osoby nedefinuje, ale odvoláva sa na ustanovenie § 18 Občianskeho zákonníka, v ktorom je právnická osoba vymedzená. Podľa tohto ustanovenia právnickú osobu možno vymedziť ako organizáciu osôb (FO alebo PO) alebo majetku vytvorenú za určitým účelom, ktorej právo priznáva právnu subjektivitu. Právnickou osobou môže byť len subjekt, ktorý spĺňa zákonom predpísané podmienky na to, aby... (alza.cz)

Podobné produkty ako 100 otázok • odpovedí: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ (978-80-8162-201-4) , Občanský a společenskovědní základ právo: občanský a společenskovědní základ (978-80-7402-142-8)

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4)

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Martin Sádovský, 224 stran, česky Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste připraveni na novinky v oblasti DPH, které dopadají na zásilkový prodej zboží od 1. 7. 2021? Připravte se na zásadní novinky včas. Registrace do zvláštního režimu (OSS) má být umožněna už od 1. 4. 2021. Odpovědi na Vaše otázky a mnoho dalších souvisejících informací přináší tato jedinečná publikace zaměřená na oblast DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody. Od 1. 7. 2021 dochází k výraznému snížení limitu pro zasílání zboží v rámci EU. Už při překročení hodnoty 10 000 EUR prodaného zboží kupujícím v jiných státech EU bude prodávající povinen odvádět DPH v každém státě EU, kam bylo zboží zasláno. To znamená, že se bude... (alza.cz)

Podobné produkty ako DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4) , Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále: zdaňovanie a účtovanie v pozemkovom spolo (978-80-8162-199-4)

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4)

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4)
Detail

Kniha - autor Martin Sádovský, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste připraveni na novinky v oblasti DPH, které dopadají na zásilkový prodej zboží od 1. 1. 2021? Připravte se na zásadní novinky včas. Registrace do zvláštního režimu má být umožněna už od 1. 10. 2020. Odpovědi na vaše otázky a mnoho dalších souvisejících informací přináší tato jedinečná publikace zaměřená na oblast DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody. Od 1. 1. 2021 dochází k výraznému snížení limitu pro zasílání zboží v rámci EU. Už při překročení hodnoty 10 000 EUR prodaného zboží kupujícím v jiných státech EU bude prodávající povinen odvádět DPH v každém státě EU, kam bylo zboží zasláno. To... (alza.cz)

Podobné produkty ako DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody (978-80-271-1690-4) , Poradce 5-6/2022 – dph po novele s komentářem (9771211243272)

Základy realistické kresby (978-80-247-4058-4)

Základy realistické kresby (978-80-247-4058-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Petrásková, 160 stran Kreslení pravou mozkovou hemisférou je metoda, která v člověku otevře dosud skryté schopnosti a možnosti vnímání, a přivede ho tak mimo jiné i k tomu, aby bez zábran a sebevědomě dokázal realisticky kreslit podle předlohy nebo podle modelu. Kniha je rozdělena na kapitoly, které odpovídají jednotlivým dnům kurzu vedeného lektorem. Každá z kapitol pojednává o jednom z nástrojů kresby a nabízí kroky a postupy, které vedou k výtvarnému způsobu zobrazování. Na počátku každé kapitoly je daný konkrétní úkol, který je navede na jiný způsob vnímání, tyto úkoly jsou pak více rozvinuty, až dovedou studenta k vlastnímu volnému grafickému vyjádření. Kapitoly jsou oživeny reálnými otázkami studentů ze skutečných kurzů. Kniha tím získává na přehlednosti, čtenář si lépe vyhledá, jak vyřešit svůj problém. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy realistické kresby (978-80-247-4058-4)

Základy klinické farmakologie (978-80-7262-528-4)

Základy klinické farmakologie (978-80-7262-528-4)
Detail

Kniha - autor František Perlík, 192 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. Rozšiřují se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a interakcích. Úvodní část knihy shrnuje základy klinické farmakologie, použitelné v běžné terapeutické praxi. Text speciální části předkládá nejdůležitější poznatky o skupinách léčiv používaných u onemocnění jednotlivých orgánů. Snaha o využití publikace také ve stomatologii vedla k zařazení poznámek pro stomatologickou praxi a dále oddílu zahrnujícího zvláště významná témata oboru, která jsou zaměřena nejenom na léčení stomatologických nemocných, ale i na ošetřování pacientů s komplikovaným zdravotním stavem i na neodkladné situace v zubním lékařství. Cílem publikace je usnadnit lékařům v praxi i studentům magisterských a bakalářských... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy klinické farmakologie (978-80-7262-528-4)

Základy panoramatické hysteroskopie (978-80-271-0303-4)

Základy panoramatické hysteroskopie (978-80-271-0303-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Mára, 192 stran Panoramatická hysteroskopie je základní minimálně invazivní metoda v gynekologii, která v mnohých indikacích v současné době nahrazuje dříve nejčastěji konkurující metodu, diagnostickou kyretáž. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy panoramatické hysteroskopie (978-80-271-0303-4)

Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)

Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)
Detail

Kniha - autor Jana Petrásková, 160 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Renomovaná autorka opět čerpá ze svých bohatých zkušeností a odpovídá na nejčastější otázky studentů kurzů malby a akvarelu. Srozumitelným způsobem vysvětluje na řadě barevných ilustrací základní principy techniky akvarelu a zákonitosti malby obecně. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)

Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)

Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jana Petrásková, 160 stran Renomovaná autorka opět čerpá ze svých bohatých zkušeností a odpovídá na nejčastější otázky studentů kurzů malby a akvarelu. Srozumitelným způsobem vysvětluje na řadě barevných ilustrací základní principy techniky akvarelu a zákonitosti malby obecně. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy malování akvarelem (978-80-247-4793-4)

Základy klinické onkologie (978-80-726-2755-4)

Základy klinické onkologie (978-80-726-2755-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Klener, 96 stran Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům nejrůznějších specializací, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickými pacienty a potřebují se rychle zorientovat, aniž by základní informace museli vyhledávat v obsáhlých monografiích. Více než dvacetiletá zkušenost autora při zkoušení atestací z klinické onkologie ukázala, že mnohdy se i onkologové při přípravě k atestaci soustřeďují na méně podstatné detaily a základní poznatky jim unikají. V tomto smyslu může i pro ně být stručná monografie užitečná. ISBN PDF 978-80-7262-755-4 ISBN pro čtečky 978-80-7262-756-1 (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy klinické onkologie (978-80-726-2755-4)

Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)

Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jason Koop, 296 stran Až doposud ultramaratonský běh trpěl nedostatkem ověřitelných a obecně platných informací překračujících rámec individuálních zkušeností jednotlivých závodníků, které by byly uplatnitelné v tréninkových programech založených na vědeckém přístupu. Koopova kniha je tak prvním a zásadním krokem k tomu, aby ultramaratony přestaly být vnímány jen jako delší maratony nebo rychlejší turistika a staly se plnohodnotnou běžeckou disciplínou, která má svá specifika a vyžaduje systematický, cíleně zaměřený trénink. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)

Základy praktické magie (978-80-720-7587-4)

Základy praktické magie (978-80-720-7587-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Gérard Encausse-Papus, 570 stran Dnes již klasické dílo hermetických věd, literatury vztahující se k tajným učením o podstatě a příčinách věcí, určených pouze zasvěceným, mapuje danou oblast od základních pojmů, jakými je definice magie, přes teprie realizace až ke kapitolám zahrnujícím oblast adaptace, včetně problematiky soustředění, vyzařování, zmagnetování a vztahu mága a mikrokosmu a makrokosmu. Jde tedy o jakousi syntézu klasických pramenů o magii, operující na úrovni astrálního světa. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy praktické magie (978-80-720-7587-4)

Základy kulturní antropologie (978-80-7465-440-4)

Základy kulturní antropologie (978-80-7465-440-4)
Detail

Kniha - autor Martin Soukup, 280 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů, pojmů a metod a technik výzkumu. Kniha je určena zejména studentům antropologie, sociologie, etnologie, psychologie a archeologie a všem dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s kulturní antropologií jako holistickou a komparativní vědou o člověku a kultuře. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy kulturní antropologie (978-80-7465-440-4)

Základy moderní pneumoonkologie (978-80-7345-551-4)

Základy moderní pneumoonkologie (978-80-7345-551-4)
Detail

Kniha - autor Jana Skříčková; Vítězslav Kolek, 64 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktualním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění. Kniha je komplexním materiálem nejen pro studium výše uvedeného, ale zabývá se hodnocením různých metod a speciálních postupů jak v oblasti diagnostiky, tak léčby. Proto je vhodná pro všechny odbornosti, které se mohou s nádorovým onemocněním plic, pleury a mediastina setkat. Z klinických oborů se jedná především o klinické onkology, radiační onkologoy, pneumology, praktické lékaře a internisty a další obory spolupracující především při řešení komplikací při vzniku metastáz a paraneoplastických příznaků (neurology, ortopedy, neurochirurgy, hematology, endokrinology…). (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy moderní pneumoonkologie (978-80-7345-551-4)

Management: Základy managementu (978-80-7402-421-4)

Management: Základy managementu (978-80-7402-421-4)
Detail

Kniha - autor Jana Bellová; Jaroslav Zlámal; Petr Bačík, 104 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace Management je moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku managementu. Názorně seznamuje se základními principy řízení osob i podniku, upozorňuje na nejčastější chyby a přináší řadu praktických tipů a nápadů "do života". Zabývá se například plánováním, organizováním a hierarchiemi organizací, řízením kolektivu, principy rozhodování, metodami kontroly a v neposlední řadě i krizovým managementem. Učivo témat je doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z oblasti managementu a dalších souvisejících oborů. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti žáka/studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Součástí kapitoly je i zkušební test k... (alza.cz)

Podobné produkty ako Management: Základy managementu (978-80-7402-421-4)

Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)

Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)
Detail

Kniha - autor Jason Koop; Jim Rutberg, 296 stran, česky, pevná s přebalem lesklá I pro ultramaratonský běh nepochybně platí tvrzení italského trenéra Renata Canovy, že „neexistují závody ve vytrvalosti, ale jen v rychlosti“. Nakonec vždy jde o to být co nejdříve v cíli, zvládnout určitou trasu v nejkratším možném čase, případně uběhnout co největší vzdálenost ve stanoveném časovém limitu. Pokud chce ultramaratonec závodit na úrovni těch nejlepších ve svém sportu, už si nevystačí pouze s tím, že naběhá víc kilometrů než ostatní. Jeho trénink by měl být inteligentní, strukturovaný a specifický s ohledem na konkrétní potřeby daného sportovce a závodu, na který se připravuje. Až doposud ultramaratonský běh trpěl nedostatkem ověřitelných a obecně platných informací překračujících rámec individuálních zkušeností jednotlivých závodníků, které by byly uplatnitelné v tréninkových programech založených na vědeckém přístupu. Koopova kniha je tak prvním a zásadním krokem... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy ultramaratonského tréninku (978-80-204-4231-4)

Základy marketingovej komunikácie (978-80-89447-11-4)

Základy marketingovej komunikácie (978-80-89447-11-4)
Detail

Kniha - autor Helena Labská; Mária Tajtáková; Miroslav Foret, 232 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha podchycuje všechny aspekty marketingové komunikace - reklama, PR... (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy marketingovej komunikácie (978-80-89447-11-4)

Daň z přidané hodnoty 2022: Úplné znění zákona o DPH k 1. 1. 2022 (978-80-7676-341-8)

Daň z přidané hodnoty 2022: Úplné znění zákona o DPH k 1. 1. 2022 (978-80-7676-341-8)
Detail

Kniha - autor Zdeněk Kuneš, 392 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již dříve přijatých změn, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022. Výklad zákonných ustanovení je doplněn množstvím příkladů z praxe, řadou obrázků a grafů. V knize je například řešena problematika daňových dokladů, jsou upřesněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a případného vyrovnání nebo úpravy odpočtu daně. Pozornost je také věnována uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí a v souvislosti s tím správnému vyúčtování dodaných energií, včetně prominutí daně z přidané hodnoty při dodání plynu a elektřiny. Dále jsou uvedeny všechny úpravy, které se týkají obchodování se zbožím mezi členskými... (alza.cz)

Podobné produkty ako Daň z přidané hodnoty 2022: Úplné znění zákona o DPH k 1. 1. 2022 (978-80-7676-341-8)

Ústava Slovenskej republiky 2023: Štátné symboly, Listina základných práv a slobód (978-80-8162-256-4)

Ústava Slovenskej republiky 2023: Štátné symboly, Listina základných práv a slobód (978-80-8162-256-4)
Detail

Kniha - 120 stran, slovensky Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej krajine viaže, publikácia obsahuje fungovanie našej spoločnosti, vrátane práv politických a viacerých prvkov priamej demokracie. Každoročne dochádza v ústavnom zákone k zmenám, ktoré sú v texte zákona zvýraznené. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ústava Slovenskej republiky 2023: Štátné symboly, Listina základných práv a slobód (978-80-8162-256-4)

1000 riešení Služby zamestnanosti, daňové priznanie: Účtovníctvo, DPH, ZDP, rezervy, mzdy, odvody, Z (9771335415012)

1000 riešení Služby zamestnanosti, daňové priznanie: Účtovníctvo, DPH, ZDP, rezervy, mzdy, odvody, Z (9771335415012)
Detail

Kniha - 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Služby zamestnanosti Hlavným cieľom ostatnej novely zákona bolo riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce v niektorých odvetviach. Novelou zákona o službách zamestnanosti sa napr. zaviedla zmena aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú, rozšírili sa možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, upravili sa podporné doklady predkladané k žiadosti, a to najmä doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. K akým ďalším zmenám došlo, sa dočítate v tomto čísle mesačníka. Daňové priznanie Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov za rok 2019 osobne podaním daňového priznania k dani... (alza.cz)

Podobné produkty ako 1000 riešení Služby zamestnanosti, daňové priznanie: Účtovníctvo, DPH, ZDP, rezervy, mzdy, odvody, Z (9771335415012)

Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)

Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Paidotribo, 144 stran, česky Jóga na anatomických základech je celistvé dílo, které vás seznámí s tradicí jógy z praktického i vědeckého hlediska. Své si v něm najdou studenti, učitelé, praktikující i ti, kteří se s tímto prastarým učením teprve seznamují. Kniha v sobě propojuje moderní vědu i tradici. Dozvíte se v ní o historii jógy – včetně výkladu klasických textů. Objevíte v ní 50 klasických jógových pozic (ásan) i jejich modifikace pro bezpečnější provedení. Zjistíte, jak správně dýchat, k tomu vám dopomohou základní dechové cviky (pránájáma). Ale nezapomíná se na jiný důležitý aspekt jógy – vnitřní rozvoj člověka. Kromě srozumitelného, informativního textu kniha obsahuje též anatomický a fyziologický popis lidského těla a relevantní informace o energetické anatomii – jinými slovy, výklad lidského těla a čaker. U každé ásany najdete upozornění na případné zdravotní komplikace, ale také informace o jejích... (alza.cz)

Podobné produkty ako Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)

Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)

Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)
Detail

Kniha - 144 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Pojďme se podívat na praktikování jógy trochu z jiného pohledu, a to jak nám sledování anatomických aspektů pohybu umožní lépe dosáhnout klasických jógových pozic (ásan) a lépe si uvědomit, jak správně kontrolovat dýchání (pránájáma). Jedná se o pohled, kde se setkávají tradiční formy jógy se současnými vědami. (alza.cz)

Podobné produkty ako Jóga na anatomických základech (978-80-271-2581-4)

Tarot Rider-Waite – Základy (978-80-8100-511-4)

Tarot Rider-Waite – Základy (978-80-8100-511-4)
Detail

Kniha - autor Johannes Fiebag; Evelin Bürgerová, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Toto je asi nejpodrobnější kniha o tarotových kartách, jaká se dá najít! Podrobně popisuje, rozebírá a vysvětluje každou jednu ze 78 karet celého Tarotu: všechny symboly, postavy, předměty, výjevy dokonce použité barvy které jsou na ní zobrazeny. Dále následuje výklad dané karty v těchto kategoriích: základní význam, duchovní zkušenost, denní karta, prognóza / tendence, láska a vztahy, úspěch a štěstí v životě. Kromě toho se ty vysvětluje obecný význam různých skupin karet: Velká a Malá arkána, mince, hole, meče, poháry, dvorní karty. Aby se výše uvedené vůbec dalo zužitkovat, najdete zde návod na deset možností výkladu (s různým počtem karet), deset možností, jak si vyložit pouze jednu kartu, a deset obecných pravidel pro výklad. Pokud vás zajímá Tarot, tato kniha vám nesmí chybět! (alza.cz)

Podobné produkty ako Tarot Rider-Waite – Základy (978-80-8100-511-4)

Karma sútra: Základy karmajógy (978-80-7651-119-4)

Karma sútra: Základy karmajógy (978-80-7651-119-4)
Detail

Kniha - autor Hingori, česky Karma sútra je první knihou ze série Hingori súter – snadno srozumitelných a čtivých knih, které v sobě obsahují duchovní moudrost starodávných indických mistrů. V současnosti lidé potřebují pochopit své duchovní kořeny, svou skutečnou podstatu a dosáhnout poznání, které z nás může učinit duchovní mistry. Je třeba zaplnit zjevnou duchovní prázdnotu a vyprahlost dnešního lidstva. Knihy ze série Hingori sútry pomáhají překonat propast mezi vědomím a realizací. Karmický kód definuje náš osud v tomto životě i v budoucích vtěleních. V této knize se: Seznámíte s hlavními principy karma jógy a jejím uplatněním v praxi. Poznáte základní fungování karmických zákonů. Dozvíte se, jaký vliv má karma na váš život a jak si můžete do svého života přitáhnout větší štěstí. Odhalíte tajemství nacházející se za působením karmických zákonů. Najdete odpovědi na otázky typu „Proč se to stalo zrovna mně?“, které jste si ve svém... (alza.cz)

Podobné produkty ako Karma sútra: Základy karmajógy (978-80-7651-119-4)
ZDP, DPH po novelách: mikrodaňovník, daňová strata, základ dane, preddavky na daň, oslbodené príjmy. (978-80-8162-144-4), 100 otázok • odpovedí – ZDP • DPH (978-80-8162-230-4), Daňový sprievodca – zákony 2022 po novelách (978-80-8162-225-0), Trestný zákon a poriadok: Súvisiace predpisy z oblasti trestného práva po novelách (978-80-8162-257-1), Daňové priznania FO a PO a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021: Vysporiadanie daňových po (978-80-8162-205-2), Daňové priznania 2020 ročné zúčtovanie preddavkov na daň (978-80-8162-165-9), 100 OAO – DPH v praxi, zamestnávanie (978-80-8162-236-6), Zákony V-A/2023 – verejná správa: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-251-9), Zákony I-A/2023 – daňové zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-248-9), Zákony I-B/2023 – účtovné zákony: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-249-6), Zákony IV 2023 - stavebné zákony a predpisy: Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023 (978-80-8162-250-2), Daňový průvodce – zákony 2022 po novelách (978-80-7365-468-9), DPH 2017 (978-80-271-0428-4), DPH 2014 (978-80-247-5118-4), Zdravotní rádce na cesty (978-80-7387-144-4), Jednoduché účtovníctvo, postupy účtovania po novele (978-80-8162-215-1), DUO 3/2022 – Preddavky FO a PO pre rok 2022, Daňová evidence podnikatelů 2016 (978-80-271-0035-4), Poradca 1/2022 – Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom: Príjmy oslobodené od dane (9771335158209), 1000 riešení Služby zamestnanosti, daňové priznanie: Účtovníctvo, DPH, ZDP, rezervy, mzdy, odvody, Z (9771335415012), Občanský a společenskovědní základ Právo (978-80-7402-447-4), Ekonomický a personalistický slovník (978-80-8162-016-4), Pracovno-právny výkladový slovník (978-80-8162-032-4), Poklad ve stříbrném jezeře (978-80-7264-144-4), Daňový poriadok s komentárom 2022 (978-80-8162-227-4), Tatry na tanieri (978-80-8115-144-6), DPH (978-80-271-1031-5), Občanský a společenskovědní základ Právo: Občanský a společenskovědní základ (978-80-7402-142-8), Pozemkové spoločenstvá po novele bez chýb, pokút a penále: Zdaňovanie a účtovanie v pozemkovom spolo (978-80-8162-199-4), Poradce 5-6/2022 – DPH po novele s komentářem (9771211243272)