Základy náhodných procesů ii (9788024635293)

Produkt Základy náhodných procesů ii (9788024635293) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Základy náhodných procesů ii (9788024635293) upraviť a produkt hľadať znova.

Základy náhodných procesů II (9788024635293)

Základy náhodných procesů II (9788024635293)
Detail

Elektronická kniha - autor Zuzana Prášková, 170 stran, česky Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Navazuje na publikaci Z. Práškové a P. Lachouta Základy náhodných procesů I. Obsah: stacionarita, procesy s konečnými druhými momenty, spektrální rozklad autokovarianční funkce, stochastický integrál, spektrální rozklad náhodného procesu, lineární modely časových řad, vybrané limitní věty pro stacionární posloupnosti, predikce, filtrace signálu a šumu, odhady průměru a autokorelační funkce, odhady parametrů v modelech ARMA, periodogram a odhady spektrální hustoty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Základy náhodných procesů II (9788024635293) , Základy náhodných procesů ii (9788024635293)

Základy náhodných procesů II - Zuzana Prášková - e-kniha

Základy náhodných procesů II - Zuzana Prášková - e-kniha
Detail

eBook:,Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Navazuje na publikaci Z. Práškové a P. Lachouta Základy náhodných procesů I. Obsah: stacionarita, procesy s konečnými druhými momenty, spektrální rozklad autokovarianční funkce, stochastický integrál, spektrální rozklad náhodného procesu, lineární modely časových řad, vybrané limitní věty pro stacionární posloupnosti, predikce, filtrace signálu a šumu, odhady průměru a autokorelační funkce, odhady parametrů v modelech ARMA, periodogram a odhady spektrální hustoty. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Základy náhodných procesů II - Zuzana Prášková - e-kniha , Základy elektrotechniky ii (978-80-8280-177-7)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)
Detail

Kniha - autor Ľubica Libová, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace navazuje na knihu Ošetřovatelský proces v chirurgii a poskytuje náhled do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1) , Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, logiky: základy společenských věd ii. (978-80-7373-004-8)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)

Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1)
Detail

Elektronická kniha Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ošetřovatelský proces v chirurgii II (978-80-271-3514-1) , Analýza restitučních procesů v české republice (9788024633121)

Doprovázení v ošetřovatelství II - doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize - Lenka Špirudová

Doprovázení v ošetřovatelství II - doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize - Lenka Špirudová
Detail

V této publikaci naleznou čtenáři možnosti řešení interpersonálních problémů, s nimiž se v současnosti potýkají české zdravotní sestry. Metadoprovázení (doprovázení sestry sestrou), mentoring klinické ošetřovatelské praxe, adaptační proces, profesní supervize, koučování a mediace přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i klienty. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství II - doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize - Lenka Špirudová , Řízení sociálních procesů v české republice (9788024641898)

Řízení vzdělávacího procesu - Jaroslav Mužík

Řízení vzdělávacího procesu - Jaroslav Mužík
Detail

Třetí vydání publikace, která slouží jako příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hlavními didaktickými metodami pro práci s účastníky vzdělávacích kurzů.Manažer a metodik vzdělávání v androdidaktice najde navíc konkrétní postupy při projektování kurzů a školení, používání didaktické diagnostiky a návody na vyhodnocování efektivity vzdělávacích akcí.Autor doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., dlouhodobě působí v teorii i praxi dalšího vzdělávání. Zabývá se zejména problematikou řízení profesního vzdělávání dospělých. Je lektorem a poradcem v oblasti managementu lidských zdrojů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Řízení vzdělávacího procesu - Jaroslav Mužík , Modely podnikových procesů (978-80-7400-468-1)

Evropská dimenze legislativního procesu - Lenka Pitrová

Evropská dimenze legislativního procesu - Lenka Pitrová
Detail

Publikace je věnována tvorbě legislativy Evropské unie – analýze a průběhu unijního legislativního procesu a zásadám legislativní činnosti. Odpovědi na otázku, v jakých oblastech může být vůbec unijní legislativa přijímána a kde patří legislativní pravomoc členským státům, vycházejí z analýzy principu svěření a dělby pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy a způsobu změn rozsahu svěřených pravomocí cestou formálních či materiálních novelizací unijního primárního práva.Samotný průběh legislativního procesu pak uvozuje přiblížení role jeho jednotlivých aktérů – Komise, Rady a Evropského parlamentu včetně nové úlohy vnitrostátních parlamentů zakotvené Lisabonskou smlouvou a celkové hodnocení vztahu mezi unijními institucemi a faktorů ovlivňujících kvalitu unijní legislativy. Publikace se snaží přiblížit jednotlivé aspekty unijního legislativního procesu i z pohledu praxe viděné očima účastníka legislativního procesu a jejich možného vlivu na podobu unijní legislativy na pracovní i politické úrovni.Publikace je určena odborné právnické veřejnosti i studentům oboru právo a politologie, kteří se o unijní legislativní proces zajímají, i těm, kteří se věnují přípravě unijní legislativy z pozice zástupců české exekutivy v praxi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Evropská dimenze legislativního procesu - Lenka Pitrová , Zlepšování podnikových procesů (978-80-247-3938-0)

Temná zákoutí legislativního procesu - Kokeš Marian

Temná zákoutí legislativního procesu - Kokeš Marian
Detail

Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného "nově" navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických přístupech prezentovaných v rámci theory of legislation) formulovány některé návrhy řešení či prezentovány možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády. (patro.cz)

Podobné produkty ako Temná zákoutí legislativního procesu - Kokeš Marian , Základy histologie (9788024639833)

Doprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, superv (978-80-247-5711-7)

Doprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, superv (978-80-247-5711-7)
Detail

Kniha - autor Lenka Špirudová, 144 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V této publikaci naleznou čtenáři možnosti řešení interpersonálních problémů, s nimiž se v současnosti potýkají české zdravotní sestry. Metadoprovázení (doprovázení sestry sestrou), mentoring klinické ošetřovatelské praxe, adaptační proces, profesní supervize, koučování a mediace přinášejí do oboru další možnosti práce s personálem i klienty. (alza.cz)

Podobné produkty ako Doprovázení v ošetřovatelství II: doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, superv (978-80-247-5711-7) , Základy organizování (9788779689510)

Premeny II: Literárny proces v slovenskej próze na začiatku 2. tisícročia (978-80-8128-117-4)

Premeny II: Literárny proces v slovenskej próze na začiatku 2. tisícročia (978-80-8128-117-4)
Detail

Kniha - autor Alexander Halvoník, 300 stran, slovensky, pevná bez přebalu matná Výber článkov, esejí, glos a recenzií z rokov 2005 – 2013 reflektuje literárny proces na Slovensku a jeho vývinové tendencie. Prináša množstvo podnetov pre skúmanie medziliterárnych, vývojových a spoločenských problémoch súčasnej literatúry. Obsahuje aj ročné hodnotiace prehľady slovenskej prózy za roky (2005 – 2010), ktoré vychádzali v prílohách dvojtýždenníka Knižná revue, recenzie jednotlivých titulov slovenskej prózy z rokov 2005 – 2013 a širšie koncipované články o niektorých prozaikoch (napríklad Čomaj, Hykisch, Jurík, Heriban), výnimočne i o básnikoch. (alza.cz)

Podobné produkty ako Premeny II: Literárny proces v slovenskej próze na začiatku 2. tisícročia (978-80-8128-117-4) , Základy strojnictví (9783808511930)

Nové instituty českého civilního procesu - Karel Svoboda

Nové instituty českého civilního procesu - Karel Svoboda
Detail

Kniha Nové instituty českého civilního procesu, kterou napsal Karel Svoboda, se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v posledních pěti letech. Svoji pozornost věnuje nejen změnám v řízení před obecnými soudy, ale i v řízení před rozhodcem a „soudním“ exekutorem. Zdůrazňuje, že jednotlivé procesní instituty, které posilují odpovědnost účastníků za výsledek sporu, sice nejsou protiústavní, jejich efekty se však kumulují a pozměňují civilní proces v neprospěch účastníků, kteří důvěrně neznají pravidla, kterými se řídí civilní řízení. Autor uzavírá, že základní procesní zásady, jako jsou například princip bezprostřednosti, ústnosti, právo účastníka být slyšen, přestávají mít nezadatelný charakter, neboť účastníci si musí jejich zachování vynutit zákonem předpokládaným postupem. JUDr. Karel Svoboda (nar. 1973) působí od dubna 2000 jako soudce a od září 2008 jako místopředseda Okresního soudu Plzeň-město. Je autorem čtyř monografií a několika desítek odborných článků věnujících se převážně problematice civilního procesu. Od října 2009 působí jako externí vyučující civilního práva procesního na Právnické fakultě UK v Praze, od října 2010 vyučuje civilní právo procesní i na Fakultě právnické ZČU v Plzni. V létě 2011 se stal členem Legislativní komise Ministerstva spravedlnosti, jež se věnuje přípravě novelizací civilního řízení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Nové instituty českého civilního procesu - Karel Svoboda , Základy histologie (9788024628103)

Praktikum civilního procesu 1. část - Hamuľáková Klára

Praktikum civilního procesu 1. část - Hamuľáková Klára
Detail

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a organizace soudnictví, pravomoc a příslušnost soudů, subjekty civilního procesu až po rozhodnutí a náklady řízení. Každá kapitola obsahuje v úvodu modelově zpracovaný příklad, na nějž navazují zadání dalších příkladů již bez řešení, což umožňuje rozvoj samostatného přístupu studentů ke zpracovávané problematice. Kapitoly obsahují i seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy, které slouží studentům k ověření získaných znalostí. Publikace je doplněna o vzorová zadání žalob a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením. Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu 1. část - Hamuľáková Klára , Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba (999-00-020-5680-2)

Nové instituty českého civilního procesu - Svoboda Karel

Nové instituty českého civilního procesu - Svoboda Karel
Detail

Kniha Nové instituty českého civilního procesu, kterou napsal Karel Svoboda, se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v posledních pěti letech. Svoji pozornost věnuje nejen změnám v řízení před obecnými soudy, ale i v řízení před rozhodcem a „soudním“ exekutorem. Zdůrazňuje, že jednotlivé procesní instituty, které posilují odpovědnost účastníků za výsledek sporu, sice nejsou protiústavní, jejich efekty se však kumulují a pozměňují civilní proces v neprospěch účastníků, kteří důvěrně neznají pravidla, kterými se řídí civilní řízení. Autor uzavírá, že základní procesní zásady, jako jsou například princip bezprostřednosti, ústnosti, právo účastníka být slyšen, přestávají mít nezadatelný charakter, neboť účastníci si musí jejich zachování vynutit zákonem předpokládaným postupem. JUDr. Karel Svoboda (nar. 1973) působí od dubna 2000 jako soudce a od září 2008 jako místopředseda Okresního soudu Plzeň-město. Je autorem čtyř monografií a několika desítek odborných článků věnujících se převážně problematice civilního procesu. Od října 2009 působí jako externí vyučující civilního práva procesního na Právnické fakultě UK v Praze, od října 2010 vyučuje civilní právo procesní i na Fakultě právnické ZČU v Plzni. V létě 2011 se stal členem Legislativní komise Ministerstva spravedlnosti, jež se věnuje přípravě novelizací civilního řízení. (patro.cz)

Podobné produkty ako Nové instituty českého civilního procesu - Svoboda Karel , Scientologie základy myšlení (9788776887421)

Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít

Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít
Detail

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního nástroje. Rozbor jednotlivých procesních fází řízení o předběžném opatření je stejně jako pojednání o jistotě či náhradě škody souvisejících s řízením o předběžném opatření doplněn o prakticky zaměřené komentáře a vysvětlení vzájemných souvislostí. Výklad je doplněn množstvím příkladů z rozhodovací praxe, jež odstraňují interpretační nejistotu, která v některých případech vzniká. Publikace je určena jak pro čtenáře usilující o hlubší teoretickou znalost institutu předběžného opatření, tak pro praktikující právníky řešící dílčí problémy při použití předběžného opatření v praxi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít , Základy plastické chirurgie (9788024628745)

Města jako partner v procesu vládnutí - Havlík Vratislav

Města jako partner v procesu vládnutí - Havlík Vratislav
Detail

Města jako aktuálně diskutovaný aktér evropské integrace mohla významněji začít spadat do zájmu evropských studií až s reformou a rozvojem regionální politiky EU na konci 80. let 20. století. Souvisí to především s tehdy nově zavedeným principem partnerství, který města, stejně jako hospodářské a sociální aktéry, více zapojoval do jednotlivých fází tvorby regionální politiky. Od té doby je v rámci konceptů vládnutí město vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU se jeví jako dost nejasné a víceméně neprobádané. Kniha se tak za použití komparativní perspektivy pokouší nabídnout přehled reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další studie, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU. (patro.cz)

Podobné produkty ako Města jako partner v procesu vládnutí - Havlík Vratislav , Absolutní základy moderního marketingu

Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít

Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít
Detail

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního nástroje. Rozbor jednotlivých procesních fází řízení o předběžném opatření je stejně jako pojednání o jistotě či náhradě škody souvisejících s řízením o předběžném opatření doplněn o prakticky zaměřené komentáře a vysvětlení vzájemných souvislostí. Výklad je doplněn množstvím příkladů z rozhodovací praxe, jež odstraňují interpretační nejistotu, která v některých případech vzniká. Publikace je určena jak pro čtenáře usilující o hlubší teoretickou znalost institutu předběžného opatření, tak pro praktikující právníky řešící dílčí problémy při použití předběžného opatření v praxi. (patro.cz)

Podobné produkty ako Předběžné opatření v civilním procesu sporném - Kučera Vít , Základy lékařské fyziky (9788024654270)

Praktikum civilního procesu (978-80-7502-086-4)

Praktikum civilního procesu (978-80-7502-086-4)
Detail

Kniha - autor Renáta Šínová; Jana Petrov Křiváčková; Klára Hamuľáková, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí. Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením. Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských... (alza.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu (978-80-7502-086-4) , Základy infekčního lékařství (9788024629568)

Proces

Proces
Detail

Audiokniha MP3 Franz Kafka, čte Jiří Ornest čte Jiří Ornest Proces je nejčtenější, nejpřekládanější a nejčastěji adaptovaný román Franze Kafky (1883-1924). Kdo nezná Kafkův život, je románem vtažen do nepochopitelného soukolí byrokracie, v němž má vše svůj řád, ale ničeho se nelze dobrat, a zvláště ne spravedlnosti; do tolik známých praktik totalitních režimů, kde genocida a zvůle soudnictví jdou ruku v ruce. Cílem je ponížení člověka. Vzít mu důstojnost a dohnat ho k vlastnímu obvinění, v němž je smrt úlevou a vysvobozením. Tím je zachycen obecně platný princip a tím je také román nadčasový. Kdo však životopis Franze Kafky zná, vidí zde další paralelu – ženu. Šest let trýznivé lásky Franze Kafky s Felice Bauerovou, německou dívkou, se kterou byl Kafka dvakrát zasnouben. První zásnuby byly zrušeny sice na Kafkovo přání v Berlíně roku 1914 v hotelu Askánský dvůr, ale snoubenec se přesto cítil nesmírně ponížen, protože se vše odehrálo veřejně. Byl vystaven... (alza.cz)

Podobné produkty ako Proces , Základy fyzikální chemie (9788024628073)

Hledání pravdy v civilním procesu - Viktor Gazda - e-kniha

Hledání pravdy v civilním procesu - Viktor Gazda - e-kniha
Detail

eBook:,Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hledání pravdy v civilním procesu - Viktor Gazda - e-kniha , Základy public relations (9788779689503)

Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Darja Jarošová, Darja Noskievičová

Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Darja Jarošová, Darja Noskievičová
Detail

První kniha na českém trhu, která se věnuje výhradně statistické regulaci procesu. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s pokročilejšími metodami SPC, a to s důrazem na jejich aplikaci, a poskytnout určitý návod pro výběr vhodného regulačního diagramu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Darja Jarošová, Darja Noskievičová , Morální základy politiky (9788024639086)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu - Lucie Sikorová - e-kniha

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu - Lucie Sikorová - e-kniha
Detail

eBook:,Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu ošetřovatelského procesu. Studiem publikace získá student předpoklady pro plánování komplexní základní i specializované ošetřovatelské péče s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí u vybraných klinických jednotek, součástí jsou i praktické návody ošetřovatelského procesu formou příkladů. Publikace umožní studentům možnost efektivní aplikace principů ošetřovatelské diagnostiky a metodiky výchovné péče v pediatrickém ošetřovatelství, které vycházejí z dysfunkčních potřeb dítěte. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu - Lucie Sikorová - e-kniha , Základy filosofie, etiky: základy společenských věd (978-80-7168-772-6)

Města jako partner v procesu vládnutí - Vratislav Havlík - e-kniha

Města jako partner v procesu vládnutí - Vratislav Havlík - e-kniha
Detail

eBook:,Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další studie, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Města jako partner v procesu vládnutí - Vratislav Havlík - e-kniha , Základy teorie krizového managementu (9788024634548)

Pokročilejší metody statistické regulace procesu (978-80-247-5355-3)

Pokročilejší metody statistické regulace procesu (978-80-247-5355-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Eva Jarošová, Darja Noskievičová, 296 stran První kniha na českém trhu, která se věnuje výhradně statistické regulaci procesu. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s pokročilejšími metodami SPC, a to s důrazem na jejich aplikaci, a poskytnout určitý návod pro výběr vhodného regulačního diagramu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pokročilejší metody statistické regulace procesu (978-80-247-5355-3) , Základy midi - bohuslav bob zika (bm071)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Lucie Sikorová, 208 stran Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu ošetřovatelského procesu. Studiem publikace získá student předpoklady pro plánování komplexní základní i specializované ošetřovatelské péče s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí u vybraných klinických jednotek, součástí jsou i praktické návody ošetřovatelského procesu formou příkladů. Publikace umožní studentům možnost efektivní aplikace principů ošetřovatelské diagnostiky a metodiky výchovné péče v pediatrickém ošetřovatelství, které vycházejí z dysfunkčních potřeb dítěte. (alza.cz)

Podobné produkty ako Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu (978-80-247-3593-1) , Základy biologie a genetiky člověka (9788024645834)

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu (9788024627755)

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu (9788024627755)
Detail

Elektronická kniha - autor Michala Benešová a Renata Rusin Dybalska, 200 stran, česky Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým - šířeji slavistickým - pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu (9788024627755) , Základy anatomie (80-7254-886-7)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)

Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Viktor Gazda, 232 stran, česky Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hledání pravdy v civilním procesu (978-80-759-8670-2) , Základy radiologie a zobrazovacích metod (9788024641003)

Nové instituty českého civilního procesu (978-80-7357-722-3)

Nové instituty českého civilního procesu (978-80-7357-722-3)
Detail

Kniha - autor Karel Svoboda, 248 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha Nové instituty českého civilního procesu, kterou napsal Karel Svoboda, se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v posledních pěti letech. Svoji pozornost věnuje nejen změnám v řízení před obecnými soudy, ale i v řízení před rozhodcem a „soudním“ exekutorem. Zdůrazňuje, že jednotlivé procesní instituty, které posilují odpovědnost účastníků za výsledek sporu, sice nejsou protiústavní, jejich efekty se však kumulují a pozměňují civilní proces v neprospěch účastníků, kteří důvěrně neznají pravidla, kterými se řídí civilní řízení. Autor uzavírá, že základní procesní zásady, jako jsou například princip bezprostřednosti, ústnosti, právo účastníka být slyšen,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Nové instituty českého civilního procesu (978-80-7357-722-3) , Základy radiologie a zobrazovacích metod (9788024653440)

Praktikum civilního procesu 1. část (978-80-7502-121-2)

Praktikum civilního procesu 1. část (978-80-7502-121-2)
Detail

Kniha - autor Renáta Šínová; Jana Petrov Křiváčková; Klára Hamuľáková, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a organizace soudnictví, pravomoc a příslušnost soudů, subjekty civilního procesu až po rozhodnutí a náklady řízení. Každá kapitola obsahuje v úvodu modelově zpracovaný příklad, na nějž navazují zadání dalších příkladů již bez řešení, což umožňuje rozvoj samostatného přístupu studentů ke zpracovávané problematice. Kapitoly obsahují i seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy, které slouží studentům k ověření... (alza.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu 1. část (978-80-7502-121-2) , Revize politických procesů: a rehabilitace jejich obětí v komunistickém československu (978-80-7516-006-5)

Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Eva Jarošová, Darja Noskievičová - e-kniha

Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Eva Jarošová, Darja Noskievičová - e-kniha
Detail

eBook:,Statistická regulace procesu (SPC) je běžnou součástí řízení kvality. Cílem SPC je dosáhnout stavu, kdy je proces na takové úrovni, že je zajištěna shoda produktů s požadavky zákazníka, a na této úrovni proces udržet. Nejrozšířenějším nástrojem jsou klasické Shewhartovy regulační diagramy, které však nejsou dostatečně účinné při identifikaci menších změn v procesu a navíc vycházejí z určitých předpokladů, jež v praxi často nebývají splněny. Proto byla navržena řada dalších postupů. Cílem této knihy je seznámit odbornou veřejnost s pokročilejšími metodami SPC, a to s důrazem na jejich aplikaci, a poskytnout určitý návod pro výběr vhodného regulačního diagramu. Kromě základních Shewhartových diagramů jsou v knize popsány Shewhartovy diagramy s modifikovanými mezemi, přejímací diagramy, diagramy CUSUM, EWMA, ARIMA, diagramy pro procesy vykazující trend, diagramy pro krátké série, diagramy pro procesy s vysokou způsobilostí a také vícerozměrné regulační diagramy. Kniha rovněž obsahuje kapitolu věnovanou hodnocení způsobilosti či výkonnosti procesu při nesplněných klasických předpokladech a také potřebný popis metod ověřování těchto předpokladů. Na českém trhu jde o první knihu, která se věnuje výhradně statistické regulaci procesu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Eva Jarošová, Darja Noskievičová - e-kniha , Základy statistiky (978-80-247-5786-5)

Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4)

Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4)
Detail

Elektronická kniha - ze série Ediční řada Monografie, autor Vratislav Havlík, 167 stran, česky Ruku v ruce s rozvíjejícím se výzkumem evropské politiky se zdůrazňují nová, ne tolik probádaná témata. Patří mezi ně i lokální politika v kontextu evropské integrace. Od konce 80. let 20. století je město v rámci konceptů vládnutí vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU zůstává poněkud nejasné. Kniha se tak pokouší nabídnout přehled reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další studie, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU. (alza.cz)

Podobné produkty ako Města jako partner v procesu vládnutí (978-80-210-6544-4) , Základy statistiky (978-80-271-3421-2)

Předběžné opatření v civilním procesu sporném (978-80-7502-478-7)

Předběžné opatření v civilním procesu sporném (978-80-7502-478-7)
Detail

Kniha - autor Vít Kučera, 208 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Práce a společnost, jak je známe, se nám mění před očima. Je potřeba, abychom na tuto změnu byli připraveni. Masarykova demokratická akademie proto přináší do českého prostředí první překlad od Nicka Srnicka. Bestseller Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce, který napsal s Alexem Williamsem, představuje jasnou vizi budoucnosti práce. Do češtiny ho přeložil novinář Petr Bittner. S myšlením ovládaným „lidovou politikou“ si nevystačí žádné hnutí, které se snaží uniknout neoliberalismu a vytvořit něco lepšího. Namísto ní předkládá tato kniha alternativní politiku – takovou, která má za cíl znovu se ujmout vlády nad naší budoucností a živit v nás touhu po světě modernějším, než jaký dovoluje současný kapitalismus. Utopický potenciál, který je vlastní technologiím 21. století, nesmí zůstat spoután omezenou kapitalistickou představivostí. Musí jej osvobodit ambiciózní... (alza.cz)

Podobné produkty ako Předběžné opatření v civilním procesu sporném (978-80-7502-478-7)

Píšťalka: Včetně bonusové povídky Svědek procesu (978-80-7617-438-2)

Píšťalka: Včetně bonusové povídky Svědek procesu (978-80-7617-438-2)
Detail

Kniha - česky Soudci jsou čestní a spravedliví. Jejich poctivost a nestrannost tvoří základ dobře fungujícího právního systému. Co když ale někdo z nich obejde zákon nebo přijme úplatek? Lacy Stoltzovou, zaměstnankyni Kárné komory dohlížející nad etickým chováním soudců, kontaktuje záhadný muž a slíbí jí odhalení nejzkorumpovanějšího vykonavatele práva v dějinách USA. Informátor byl kdysi sám právníkem, zdá se tedy, že může poskytnout zasvěcená fakta. Ale odkud je bere? A kdo obviňovaného soudce financuje? Odhalování takových peněžních toků, zvlášť stojí-li za nimi mafie, hrozí vždy nebezpečím. Tentokrát však doslova smrtelným… Román Píšťalka – včetně připojené bonusové povídky Svědek procesu – přináší další strhující příběh, který potvrzuje výjimečné a neotřesitelné postavení Johna Grishama coby celosvětového bestselleristy v žánru právnických thrillerů. (alza.cz)

Podobné produkty ako Píšťalka: Včetně bonusové povídky Svědek procesu (978-80-7617-438-2)

Praktikum civilního procesu 1. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová

Praktikum civilního procesu 1. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová
Detail

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část.Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a organizace soudnictví, pravomoc a příslušnost soudů, subjekty civilního procesu až po rozhodnutí a náklady řízení. Každá kapitola obsahuje v úvodu modelově zpracovaný příklad, na nějž navazují zadání dalších příkladů již bez řešení, což umožňuje rozvoj samostatného přístupu studentů ke zpracovávané problematice. Kapitoly obsahují i seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy, které slouží studentům k ověření získaných znalostí.Publikace je doplněna o vzorová zadání žalob a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu 1. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR - Marian Kokeš

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR - Marian Kokeš
Detail

Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného „nově“ navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických přístupech prezentovaných v rámci theory of legislation) formulovány některé návrhy řešení či prezentovány možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR - Marian Kokeš

Praktikum civilního procesu - 2. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová

Praktikum civilního procesu - 2. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová
Detail

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015.Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí.Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu - 2. část - Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová

Praktikum civilního procesu - Renáta Šínová; Jana Petrov Křiváčková; Klára Hamuľáková - Hamuľáková Klára

Praktikum civilního procesu - Renáta Šínová; Jana Petrov Křiváčková; Klára Hamuľáková - Hamuľáková Klára
Detail

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí. Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením. Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky. (patro.cz)

Podobné produkty ako Praktikum civilního procesu - Renáta Šínová; Jana Petrov Křiváčková; Klára Hamuľáková - Hamuľáková Klára

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku - Marie Zámečníková

Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku - Marie Zámečníková
Detail

Monografie definuje hlavní problémy a vady zákonodárného procesu a současného stavu zákonů a zjišťuje, co je příčinou dnešního nepřehledného a nesrozumitelného právního řádu v uvedených třech porovnávaných zemích. Autorka pokládá tyto základní otázky: Jaké zákony má zákonodárce tvořit? V této kapitole jsou představeny jednotlivé formální požadavky kladené na právní řád. Jak má zákonodárce takové zákony tvořit? Zde jsou popsány jednotlivé povinnosti, které pro zákonodárce dovodil zejména německý Spolkový ústavní soud. Jak zákonodárce zákony tvoří? V této kapitole jsou představeny jednotlivé pojistky zákonodárného procesu a popsány vady, k nimž v rámci legislativního procesu dochází. Jaké zákony zákonodárce skutečně tvoří? Kapitola se zabývá problémy současného zákonodárství pramenícími zejména z tzv. záplavy norem. V závěru monografie odpovídá na otázku, v jakém vztahu jsou jednotlivé vady zákonodárného procesu k jednotlivým vadám zákonů, tj. zejména nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právního řádu, a zda jsou tyto vady specifické pro český právní řád, či zda Německo a Rakousko čelí v tomto ohledu stejným výzvám. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku - Marie Zámečníková

Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa (978-80-7557-242-4)

Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa (978-80-7557-242-4)
Detail

Kniha - autor Lamberto Ferranti, 488 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Tato kniha přináší českému čtenáři unikátní italský pohled na roli Itálie v první světové válce, při formování čs. legie v Itálii a na vzniku samostatného Československa. Vedle toho je ze široka popsána cesta Itálie do konfliktu, její komplikované vztahy se spojenci a protivníky, ale také vlivným papežským stolcem. Pro Italy byla důležitá otázka budoucnosti Rakouska-Uherska a zde žijících národů. K jeho rozpadu se zpočátku stavěli negativně, ale nakonec akceptovali jeho zánik a plně podpořili nároky Čechů a Slováků na vlastní stát a zásadně se podíleli na formování, výcviku a vyzbrojení čs. útvarů - legie a domobrany - na svém území. Ty následně sehrály důležitou roli při hájení hranic a zájmů nové republiky. Negativně se však Itálie stavěla ke zrodu Jugoslávie, ve které viděla svého nového protivníka v oblasti Jadranu, naopak Československo blízkého partnera. To nakonec, a se silným... (alza.cz)

Podobné produkty ako Iluzorní spojenectví: Role Itálie v procesu formování Československa (978-80-7557-242-4)

Výbor z díla V: Snové symboly individuačního procesu (978-80-907905-2-0)

Výbor z díla V: Snové symboly individuačního procesu (978-80-907905-2-0)
Detail

Kniha - autor Carl Gustav Jung, 324 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Revidované vydání pátého svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje první část Jungovy rozsáhlé práce „Psychologie a alchymie“. Po „Úvodu do nábožensko-psychologické problematiky alchymie“ následuje zásadní příspěvek k tématu individuace: „Snové symboly individuačního procesu“; v něm se autor zabývá snovými obrazy provázejícími onen proces, v jehož průběhu každý člověk naplňuje své určení. Jung z velmi rozsáhlé snové série vybral pro účely této části 59 snů, které neobsahují osobní materiál a mohou proto sloužit k demonstraci obecných pravidel interpretace a správného porozumění symbolickým snovým obrazům. Text je doplněn množstvím černobílých ilustrací, aktualizovaným poznámkovým aparátem a rejstříkem. (alza.cz)

Podobné produkty ako Výbor z díla V: Snové symboly individuačního procesu (978-80-907905-2-0)

Proces změny - Martha Wells

Proces změny - Martha Wells
Detail

I v druhém díle deníků Robokata se opět setkáváme s postavou sympatického a neustále sebeironizujícího androida. Oproti předchozí misi se ale teď ocitá na útěku a ve snaze pochopit svou dost možná krvavou minulost se rozhodne lidem přiblížit víc, než mu kdy bylo milé. Dokáže si i tentokrát Robokat udržet odstup od citově zmateného světa lidí a rostoucího zmatku ve své vlastní objevené osobnosti, nebo propadne zoufalství a frustraci z toho, že životu a vlastnímu já nelze porozumět a uchýlí se k nezájmu o sebe i druhé? Vydejte se znovu na neznámé planety a vesmírné stanice, kde platí jedno pravidlo: samotář zde nepřežije. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Proces změny - Martha Wells

Osvětimský proces - Hessová Annette

Osvětimský proces - Hessová Annette
Detail

Příběh rodiny, které osvětimský proces obrátil život naruby Frankfurt nad Mohanem 1963 Eva, absolventka tlumočnické školy a nejmladší dcera rodiny Bruhnsových, má krátce před zásnubami, když ji její agentura nečekaně požádá, aby překládala u mezinárodního tribunálu výpovědi bývalých polských vězňů, kteří přežili koncentrační tábor v Osvětimi. Její rodiče i budoucí manžel jsou zásadně proti: jde totiž o první poválečný proces proti nacistům, který se má konat v jejich městě. Eva o hrůzách v Osvětimi nikdy neslyšela, ale dá na svou intuici a postaví se rodičům na odpor. V tu chvíli ještě netuší, že proces století neodvratně změní nejen její zemi, ale i její vlastní život. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Osvětimský proces - Hessová Annette

Proces - Franz Kafka - audiokniha

Proces - Franz Kafka - audiokniha
Detail

Audiokniha:,čte Jiří Ornest Proces je nejčtenější, nejpřekládanější a nejčastěji adaptovaný román Franze Kafky (1883-1924). Kdo nezná Kafkův život, je románem vtažen do nepochopitelného soukolí byrokracie, v němž má vše svůj řád, ale ničeho se nelze dobrat, a zvláště ne spravedlnosti; do tolik známých praktik totalitních režimů, kde genocida a zvůle soudnictví jdou ruku v ruce. Cílem je ponížení člověka. Vzít mu důstojnost a dohnat ho k vlastnímu obvinění, v němž je smrt úlevou a vysvobozením. Tím je zachycen obecně platný princip a tím je také román nadčasový. Kdo však životopis Franze Kafky zná, vidí zde další paralelu – ženu. Šest let trýznivé lásky Franze Kafky s Felice Bauerovou, německou dívkou, se kterou byl Kafka dvakrát zasnouben. První zásnuby byly zrušeny sice na Kafkovo přání v Berlíně roku 1914 v hotelu Askánský dvůr, ale snoubenec se přesto cítil nesmírně ponížen, protože se vše odehrálo veřejně. Byl vystaven „soudu“ před celou rodinou Felice, a to nečekal. Krátce na to, začal psát Proces, svůj první román, který končí větou „Jako pes,“ pravil, bylo to, jako by ho stud měl přežít. Manželství vnímal Kafka jako konvenci – být dobrý, správný muž. Takové pojetí se ovšem vůbec neslučovalo s psaním. Mou jedinou vášní jsou ty moje noční škrabanice, napsal v dopise. Proces je vedle Zámku a Ameriky Kafkovým třetím románem. Ani jeden z nich ovšem nebyl dokončen. Předem je tedy dáno, že hledání významu bude i touto fragmentárností znesnadněno. Nakonec však nezáleží na tom, proč Kafka román napsal, ale jaké osobní poselství nám, každému jedinému čtenáři, předává. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Proces - Franz Kafka - audiokniha

Proces změny - Wells Martha

Proces změny - Wells Martha
Detail

I v druhém díle deníků Robokata se opět setkáváme s postavou sympatického a neustále sebeironizujícího androida. Oproti předchozí misi se ale teď ocitá na útěku a ve snaze pochopit svou dost možná krvavou minulost se rozhodne lidem přiblížit víc, než mu kdy bylo milé. Dokáže si i tentokrát Robokat udržet odstup od citově zmateného světa lidí a rostoucího zmatku ve své vlastní objevené osobnosti, nebo propadne zoufalství a frustraci z toho, že životu a vlastnímu já nelze porozumět a uchýlí se k nezájmu o sebe i druhé? Vydejte se znovu na neznámé planety a vesmírné stanice, kde platí jedno pravidlo: samotář zde nepřežije. (patro.cz)

Podobné produkty ako Proces změny - Wells Martha

Civilní proces - Šínová Renáta

Civilní proces - Šínová Renáta
Detail

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je kniha rozdělena na základní text přinášející obecné poznatky o civilním právu procesním, který je doplněný o praktické příklady a rozšiřující poznámky. Tyto usnadňují orientaci v tématu, upozorňují na možné výkladové problémy týkající se jednotlivých institutů, jakož i na jejich řešení prostřednictvím existující judikatury. V duchu moderních učebních pomůcek je kniha též doplněna o odkazy na rozšiřující odbornou literaturu a tam, kde je to pro pochopení institutu vhodné, též o informace o relevantní právní úpravě zahraniční. (patro.cz)

Podobné produkty ako Civilní proces - Šínová Renáta

Temná zákoutí legislativního procesu: Příprava vládních návrhů zákonů v ČR (978-80-7502-413-8)

Temná zákoutí legislativního procesu: Příprava vládních návrhů zákonů v ČR (978-80-7502-413-8)
Detail

Kniha - česky Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného "nově" navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických... (alza.cz)

Podobné produkty ako Temná zákoutí legislativního procesu: Příprava vládních návrhů zákonů v ČR (978-80-7502-413-8)

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu - Renata Rusin Dybalská, Lucie Zakopalová - e-kniha

Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu - Renata Rusin Dybalská, Lucie Zakopalová - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým – šířeji slavistickým – pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu - Renata Rusin Dybalská, Lucie Zakopalová - e-kniha

Města jako partner v procesu vládnutí: Případ českých a německých měst (978-80-210-6544-4)

Města jako partner v procesu vládnutí: Případ českých a německých měst (978-80-210-6544-4)
Detail

Kniha - autor Vratislav Havlík, 168 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Města jako aktuálně diskutovaný aktér evropské integrace mohla významněji začít spadat do zájmu evropských studií až s reformou a rozvojem regionální politiky EU na konci 80. let 20. století. Souvisí to především s tehdy nově zavedeným principem partnerství, který města, stejně jako hospodářské a sociální aktéry, více zapojoval do jednotlivých fází tvorby regionální politiky. Od té doby je v rámci konceptů vládnutí město vnímáno jako relevantní aktér, ovšem spektrum jeho pravomocí a možností při vytváření politiky EU se jeví jako dost nejasné a víceméně neprobádané. Kniha se tak za použití komparativní perspektivy pokouší nabídnout přehled reálných možností českých a německých velkoměst v rámci víceúrovňového vládnutí regionální politiky EU, který bude moci sloužit jako základ pro další studie, ať již na bázi zkoumání vzorku jiných zemí, či jiných společných politik EU. (alza.cz)

Podobné produkty ako Města jako partner v procesu vládnutí: Případ českých a německých měst (978-80-210-6544-4)

Proces - Franz Kafka - e-kniha

Proces - Franz Kafka - e-kniha
Detail

eBook:,Život se může někdy změnit doslovně z minuty na minutu. Tento pocit musel asi mít i velmi slušný a spořádaný bankovní úředník Josef K. Místo kuchařky se snídaní do jeho pokoje vstoupil úplně cizí muž a z místnosti vedle uslyšel neznámé hlasy. Když se rozhodl s nečekanou situací něco udělat, uslyšel šokující slova. „Jste přece zatčen.“Proces je často označován za vrcholné dílo Franze Kafky. V tomto absurdním románu čtenář může prožít postupnou psychickou změnu člověka, který je drcen nemilosrdným soukolím státní mašinérie. Z dnešního pohledu vnímáme knihu nejen jako prorockou, ale i jednoznačně nadčasovou. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Proces - Franz Kafka - e-kniha

Krátké letní procesy - Petr Kabeš

Krátké letní procesy - Petr Kabeš
Detail

Druhý svazek z čtyřdílného souboru Spisů Petra Kabeše obsahuje oddíly Čáry na dlani, Zahrady na boso, Krátké letní procesy, Mrtvá sezóna, Na skryté straně hor, Odklad krajiny, Příchod stínů.Doslov Milan Uhde. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Krátké letní procesy - Petr Kabeš

Civilní proces Casebook - Klára Hamuľáková

Civilní proces Casebook - Klára Hamuľáková
Detail

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí, diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami a v závěru dává čtenáři návod k dalšímu uvažování o tématu prostřednictvím otázek a odkazů na další relevantní judikaturu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Civilní proces Casebook - Klára Hamuľáková
Základy náhodných procesů II (9788024635293), Základy elektrotechniky II (978-80-8280-177-7), Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, logiky: Základy společenských věd II. (978-80-7373-004-8), Analýza restitučních procesů v České republice (9788024633121), Řízení sociálních procesů v České republice (9788024641898), Modely podnikových procesů (978-80-7400-468-1), Zlepšování podnikových procesů (978-80-247-3938-0), Základy histologie (9788024639833), Základy organizování (9788779689510), Základy strojnictví (9783808511930), Základy histologie (9788024628103), Dynamika psychických procesů a výtvarná tvorba (999-00-020-5680-2), Scientologie Základy myšlení (9788776887421), Základy plastické chirurgie (9788024628745), Absolutní základy moderního marketingu, Základy lékařské fyziky (9788024654270), Základy infekčního lékařství (9788024629568), Základy fyzikální chemie (9788024628073), Základy Public Relations (9788779689503), Morální základy politiky (9788024639086), Základy filosofie, etiky: Základy společenských věd (978-80-7168-772-6), Základy teorie krizového managementu (9788024634548), Základy Midi - Bohuslav Bob Zika (BM071), Základy biologie a genetiky člověka (9788024645834), Základy anatomie (80-7254-886-7), Základy radiologie a zobrazovacích metod (9788024641003), Základy radiologie a zobrazovacích metod (9788024653440), Revize politických procesů: a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu (978-80-7516-006-5), Základy statistiky (978-80-247-5786-5), Základy statistiky (978-80-271-3421-2)