Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)

Produkt Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523) upraviť a produkt hľadať znova.

Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)

Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)
Detail

Elektronická kniha - autor Marta Chromá, 272 stran, česky Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro... (alza.cz)

Podobné produkty ako Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523) , Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523)

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník - Marta Chromá - e-kniha

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník - Marta Chromá - e-kniha
Detail

eBook:,Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky přístupu k překládání nového občanského zákoníku (NOZ). Publikace je rozdělena do tří kapitol. První kapitola podrobně analyzuje proces právního překladu, formuluje základní pravidla pro překládání právních textů a vymezuje rozsah právnělingvistických znalostí a překladatelských dovedností. Druhá kapitola se věnuje překládání právních předpisů, stanovuje právnělingvistická východiska pro překlad českých zákonů do angličtiny, porovnává lingvistický přístup k tvorbě zákonů v České republice a některých anglicky mluvících zemích. Zahrnuje stručnou charakteristiku jazyka NOZ a analýzu různých variet právnické angličtiny, stejně jako některých gramatických jevů, jež jsou pro překlad (nejen) občanského zákoníku podstatné. Třetí kapitola v pěti oddílech ukazuje praktický přístup k překládání občanského zákoníku do angličtiny. První oddíl se věnuje legislativně technickým prvkům celého zákoníku a jeho systematice; další čtyři oddíly jsou vymezeny podle částí NOZ – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva a relativní majetková práva. V každém oddíle jsou vybrána ustanovení z pohledu překladu obtížnější buď kvůli volbě českých jazykových prostředků, nebo pro nejednoznačnost českého textu, jež může vést k různým interpretacím. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník - Marta Chromá - e-kniha , Investiční služby v právní teorii a praxi (978-80-7502-225-7)

Majetek státu v teorii a praxi - Petr Havlan

Majetek státu v teorii a praxi - Petr Havlan
Detail

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho majetkoprávní realitou. Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením, tzv. prozatímním hospodařením a nakládáním s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření. Publikace vymezuje základní cíle a úkoly v majetkoprávní oblasti státu. Je určena pracovníkům organizačních složek státu a státních organizací, dalším odborníkům zaměřeným na majetkoprávní problematiku státu, jakož i akademické obci, tj. zejména učitelům a studentům právnických, ekonomických a správních fakult. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Majetek státu v teorii a praxi - Petr Havlan , Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

Majetek státu v teorii a praxi - Havlan Petr

Majetek státu v teorii a praxi - Havlan Petr
Detail

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho majetkoprávní realitou. Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením, tzv. prozatímním hospodařením a nakládáním s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření. Publikace vymezuje základní cíle a úkoly v majetkoprávní oblasti státu. Je určena pracovníkům organizačních složek státu a státních organizací, dalším odborníkům zaměřeným na majetkoprávní problematiku státu, jakož i akademické obci, tj. zejména učitelům a studentům právnických, ekonomických a správních fakult. (patro.cz)

Podobné produkty ako Majetek státu v teorii a praxi - Havlan Petr , Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)

Mediace v teorii a praxi - Lenka Holá - e-kniha

Mediace v teorii a praxi - Lenka Holá - e-kniha
Detail

eBook:,V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mediace v teorii a praxi - Lenka Holá - e-kniha , Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Alena Nelešovská - e-kniha

Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Alena Nelešovská - e-kniha
Detail

eBook:,Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Alena Nelešovská - e-kniha , Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)

Školní kázeň v teorii a praxi - Stanislav Bendl - e-kniha

Školní kázeň v teorii a praxi - Stanislav Bendl - e-kniha
Detail

eBook:,Téma chování a kázně žáků ve školách je v současné době velice aktuální. Zkušenosti ze školní praxe i výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, ukazují, že řada učitelů, a to nejen začínajících, má problémy s udržováním kázně. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů učitelského povolání. Fakulty vzdělávající učitele by měly na tuto situaci reagovat jak v oblasti pregraduální přípravy učitelů, tak v rámci kurzů dalšího vzdělávání učitelů. Publikace představuje kázeň, respektive nekázeň jako komplexní jev. O kázni pojednává nejen z hlediska teoretického, ale vychází i ze zkušeností učitelů v rámci každodenní školní praxe. Teoretické poznatky jsou doprovázeny řadou příkladů a modelových situací ze školního prostředí.Publikace prezentuje kázeň jako nástroj ochrany žáků a učitelů ve školách. Studenti v ní najdou mj. přehled technik, pomocí kterých lze diagnostikovat projevy školní (ne)kázně. Velká pozornost je věnována faktorům, jež způsobují nekázeň žáků ve škole. Publikace obsahuje popis některých teorií příčin neukázněného chování. V rámci praktické části jsou představeny vybrané techniky modifikace chování. Publikace obsahuje autorův vlastní návrh řešení (ne)kázně ve škole. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Školní kázeň v teorii a praxi - Stanislav Bendl - e-kniha , Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)

Opatření obecné povahy v teorii a praxi - EPI96 - Hejč David

Opatření obecné povahy v teorii a praxi - EPI96 - Hejč David
Detail

Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší pozornosti právních teoretiků a praktiků; zejména pak soudní praxe a judikaturní činnost především Nejvyššího správního soudu se významně podílela na tom, jakým způsobem je přistupováno k interpretaci a aplikaci tohoto institutu. Na základě poctivě zpracovaného teoretického pozadí a analýzy praktického užívání opatření obecné povahy v českém prostředí autoři poukazují na problémy, jež v případě opatření obecné povahy vyvstávají, a nabízejí jejich řešení. Publikace je určena pro čtenáře z řad odborné právnické veřejnosti (advokáti, soudci, pracovníci správních úřadů, akademici), ale též pro ostatní veřejnost, jež může s touto formou realizace správní činnosti přijít do styku. (patro.cz)

Podobné produkty ako Opatření obecné povahy v teorii a praxi - EPI96 - Hejč David , Korupce: v ekonomické teorii a praxi (978-80-7259-055-1)

Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)

Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Lenka Holá, 272 stran V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor — pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6) , Majetek státu v teorii a praxi (978-80-7502-455-8)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)

Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Radek Ptáček, 184 stran Jediná domácí komplexní publikace k danému tématu v současnosti poskytuje informace z teoretického i aplikovaného hlediska. (alza.cz)

Podobné produkty ako Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3) , Tajemství sedmi samohlásek: v teorii a praxi (978-80-7530-102-4)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)

Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Alena Nelešovská, 172 stran Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci v rovině teoretické, výzkumné, ale i praktické. Zabývá se pedagogickou komunikací v učitelské přípravě, zdůrazňuje její význam ve vzájemných vztazích mezi učitelem a žákem, upozorňuje na poruchy v komunikaci a naznačuje přístupy k účinné pedagogické komunikaci. Kniha by měla být především inspirací pro studenty a učitele, kteří svou erudovaností, tvořivostí i flexibilitou mohou výrazně ovlivnit kvalitu pedagogické komunikace na všech typech a úrovních škol. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1) , Poruchy osobnosti v 21. století: diagnostika v teorii a praxi (978-80-262-1596-7)

Biofeedback v teorii a praxi - Radek Ptáček, Miroslav Novotný - e-kniha

Biofeedback v teorii a praxi - Radek Ptáček, Miroslav Novotný - e-kniha
Detail

eBook:,Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí, podává přehled základních výzkumů efektivity těchto metod a věnuje se též jejich limitům. Pozornost je též věnována obecně otázkám a podmínkám praxe biofeedbacku. Podrobně jsou rozepsány otázky samotného výkonu, vzdělání, způsobů aplikace a práce s klientem. Uvedeny jsou rovněž výsledky původních studií. Publikace je vhodná pro všechny zájemce o problematiku biofeedbacku, ale též šířeji psychofyziologie a neurofyziologie. Publikace je první k danému tématu České republice. Publikaci ocení zejména studenti a absolventi oborů psychologie, psychiatrie, psychofyziologie, neurofyziologie, aplikovaná psychofyzika na lékařských a filozofických fakultách. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Biofeedback v teorii a praxi - Radek Ptáček, Miroslav Novotný - e-kniha , Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7)

Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)

Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Stanislav Bendl, 208 stran Téma chování a kázně žáků ve školách je v současné době velice aktuální. Zkušenosti ze školní praxe i výzkumy, které byly v této oblasti realizovány, ukazují, že řada učitelů, a to nejen začínajících, má problémy s udržováním kázně. Nekázeň žáků ve škole představuje jeden z hlavních stresorů učitelského povolání. Fakulty vzdělávající učitele by měly na tuto situaci reagovat jak v oblasti pregraduální přípravy učitelů, tak v rámci kurzů dalšího vzdělávání učitelů. Publikace představuje kázeň, respektive nekázeň jako komplexní jev. O kázni pojednává nejen z hlediska teoretického, ale vychází i ze zkušeností učitelů v rámci každodenní školní praxe. Teoretické poznatky jsou doprovázeny řadou příkladů a modelových situací ze školního prostředí. Publikace prezentuje kázeň jako nástroj ochrany žáků a učitelů ve školách. Studenti v ní najdou mj. přehled technik, pomocí kterých lze diagnostikovat projevy... (alza.cz)

Podobné produkty ako Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2) , Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi (978-80-7552-094-4)

Majetek státu v teorii a praxi (978-80-7502-455-8)

Majetek státu v teorii a praxi (978-80-7502-455-8)
Detail

Kniha - autor Petr Havlan; Dagmar Sochorová, 352 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Luigi Zoja, autor známého souboru esejí Soumrak otců, se ve své knize Dějiny arogance zabývá psychologií vývoje a jeho limity počínaje starověkem, vlivem náboženství a mýtů v této oblasti na současnost a důsledky, které jsou patrné až do dnešních dnů. Neustálé využívání zdrojů planety a vývoj technologií, který nemá hranice, v nás vzbuzují obavy. Logicky si klademe otázku, kdy začal tento závod bez konce? Starověké Řecko, jež stálo u zrodu celého dnešního západního myšlení, mělo smrtelný strach ze skryté lidské touhy po neomezenosti, kterou řečtí myslitelé považovali za aroganci, jeden z hříchů. Ten, kdo toužil mít nebo měl něčeho přespříliš, byl nemilosrdně potrestán, avšak ambice samotných Řeků nakonec dosáhly tak bezpříkladné úrovně, že toto tabu postupně přestalo platit. Žádná kultura nemůže zcela zavrhnout své kořeny a bohové sice ztratili svou moc a zmizeli, ale... (alza.cz)

Podobné produkty ako Majetek státu v teorii a praxi (978-80-7502-455-8) , Srdce kontemplativní modlitby: neduální křesťanství v teorii a praxi (978-80-7336-935-4)

Public Management V teorii a praxi (978-80-7400-621-0)

Public Management V teorii a praxi (978-80-7400-621-0)
Detail

Kniha - autor David Špaček, 384 stran, česky, pevná s přebalem matná Manažerské činnosti se musí vždy přizpůsobit charakteristikám prostředí, ve kterém probíhají. Jsou ovlivňovány typem organizace (povahou její činnosti), její velikostí, organizační kulturou, strukturou financování, způsobem vlastnictví apod. Veřejná správa je souborem regulací, organizací, zaměstnanců, činností a procesů. Je prostředím, které vykazuje v porovnání se soukromým sektorem řadu zvláštností. Publikace přibližuje vybraná témata z oblasti managementu veřejné správy, mnohá z nich jsou v české odborné literatuře zpracována vůbec poprvé. Text je rozdělen do osmi základních kapitol: Public management a specifika veřejné správy, Správní reformy, jejich trendy a problémy, Odpovědnost veřejné správy a její složitost, problematika otevřenosti a průhlednosti, Nové trendy v organizacích veřejné správy a mechanismech poskytování veřejných služeb, Strategické řízení a jeho úskalí ve veřejné... (alza.cz)

Podobné produkty ako Public Management V teorii a praxi (978-80-7400-621-0) , Identifikační genetika v právní praxi (978-80-7598-033-5)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi - Soňa Koťátková - e-kniha

Hry v mateřské škole v teorii a praxi - Soňa Koťátková - e-kniha
Detail

eBook:,Jak můžeme dítě podnítit k hledání vlastních cest, k odhadování svých schopností, k výběru inspirujících stimulů a k jejich tvořivému zpracování? Jak je vést k samostatnému rozhodování a postupnému uvědomování si odpovědnosti za své rozhodnutí? To všechno úzce souvisí s doceněním přínosu hry ve výchovně-vzdělávacím procesu a v životě dítěte vůbec. Jeden náhled na úžasnou a plnohodnotnou činnost jakou je hra přibližuje právě tato knih, která je svým pohledem na fenomén dětské hry nesporně velmi inspirující jak pro studenty pedagogických a sociálních oborů i pedagogy z praxe, tak i pro rodiče, kteří se zajímají o to, co dětem přináší tak dominantně vyhledávaná činnost, jakou hra bezesporu je. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Hry v mateřské škole v teorii a praxi - Soňa Koťátková - e-kniha , Oceňování podniků v právní praxi (978-80-7400-623-4)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)

Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Soňa Koťátková, 184 stran Jak můžeme dítě podnítit k hledání vlastních cest, k odhadování svých schopností, k výběru inspirujících stimulů a k jejich tvořivému zpracování? Jak je vést k samostatnému rozhodování a postupnému uvědomování si odpovědnosti za své rozhodnutí? To všechno úzce souvisí s doceněním přínosu hry ve výchovně-vzdělávacím procesu a v životě dítěte vůbec. Jeden náhled na úžasnou a plnohodnotnou činnost jakou je hra přibližuje právě tato knih, která je svým pohledem na fenomén dětské hry nesporně velmi inspirující jak pro studenty pedagogických a sociálních oborů i pedagogy z praxe, tak i pro rodiče, kteří se zajímají o to, co dětem přináší tak dominantně vyhledávaná činnost, jakou hra bezesporu je. (alza.cz)

Podobné produkty ako Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3) , Akupresura v praxi: překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4)

Tajemství sedmi samohlásek: v teorii a praxi (978-80-7530-102-4)

Tajemství sedmi samohlásek: v teorii a praxi (978-80-7530-102-4)
Detail

Kniha - autor Joscelyn Godwin, 88 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V našem každodenním životě existuje jen málo věcí tajuplnějších, než jsou samohlásky; jen málo věcí významnějších než tyto formy, jimiž utváříme svou řeč. Samohlásky jsou nám blízké jako náš dech, téměř stejně důvěrné jako naše myšlenky; skrytými je činí právě jejich blízkost, jako když se snažíme najít nějakou věc, kterou přitom držíme v ruce. Jakmile si jich však povšimneme, otevírají se na všech stranách stezky vedoucí k nečekaným zjevením zvuku, smyslu a symbolismu. Tato útlá kniha muzikologa a znalce hermetismu Joscelyna Godwina se zabývá vztahem samohlásek k akustice, planetám, tónům a barvám, využitím samohlásek v písních od starověku po současnost a přináší i několik praktických cvičení. (alza.cz)

Podobné produkty ako Tajemství sedmi samohlásek: v teorii a praxi (978-80-7530-102-4) , Dokazování: úvahy o teorii a praxi (978-80-7676-102-5)

Srdce kontemplativní modlitby: Neduální křesťanství v teorii a praxi (978-80-7336-935-4)

Srdce kontemplativní modlitby: Neduální křesťanství v teorii a praxi (978-80-7336-935-4)
Detail

Kniha - autor Cynthia Bourgeault, česky Mystické křesťanství. Náročný, avšak neuvěřitelně hluboký text, jehož každé slovo, je-li správně pochopeno, míří k cíli, který je skryt přímo v nás. Cynthia Bourgeault, autorka bestsellerů The Wisdom Jesus a The Meaning of Mary Magdalene, se v této knize vrací ke svému nejoblíbenějšímu tématu: k neduálnímu vědomí a jeho esenciálnímu vztahu ke křesťanské tradici. Nedualita a křesťanství – cože? Nedualita neboli vnímání stavu, v němž není rozdílu mezi já, ty a Bohem, je zkušenost, o níž hovoří křesťanští mystici už celá staletí. Mezi velkým počtem knih o kontemplativní modlitbě je kniha Cynthie Bourgeault naprosto výjimečná: míří do mnohem větší hloubky, než bylo doposud obvyklé, a prezentuje kontemplativní modlitbu jako cestu k neduálnímu vědomí. Vstupuje proto na teoreticky i teologicky náročnější terén, než s jakým pracují jiné knihy pojednávající o kontemplativní modlitbě (včetně jejího vlastního předchozího titulu... (alza.cz)

Podobné produkty ako Srdce kontemplativní modlitby: Neduální křesťanství v teorii a praxi (978-80-7336-935-4) , Raná péče: příručka pro teorii a praxi (978-80-88290-65-0)

Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi (978-80-262-1596-7)

Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi (978-80-262-1596-7)
Detail

Kniha - autor Karel Riegel; Ondřej Pěč; Kamil Kalina, 208 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů. Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. V tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního osobnostního fungování pro porozumění... (alza.cz)

Podobné produkty ako Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi (978-80-262-1596-7) , Opatření obecné povahy v teorii a praxi: zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, komentář (978-80-7400-276-2)

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza
Detail

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě obou zmíněných investičních služeb kniha odráží aktuální přístup právní teorie, orgánu dohledu, judikatury a praxe. Ačkoli je kniha zaměřena především na realitu právního řádu České republiky, není opomenut ani unijní kontext předkládané problematiky včetně zohlednění změn unijního práva (MiFID II), které se citelně dotýkají zejména oblasti poskytování investičního poradenství. Stranou nezůstává ani komparativní pohled na některé otázky. Kniha je určena především právním a compliance útvarům poskytovatelů investičních služeb, dále advokátům a dalším zástupcům právnické veřejnosti, stejně jako zájemcům z akademické sféry. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza , Tajenky života kniha druhá: od teorii k praxi (80-85876-03-5)

Investiční služby v právní teorii a praxi - Hobza Martin

Investiční služby v právní teorii a praxi - Hobza Martin
Detail

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě obou zmíněných investičních služeb kniha odráží aktuální přístup právní teorie, orgánu dohledu, judikatury a praxe. Ačkoli je kniha zaměřena především na realitu právního řádu České republiky, není opomenut ani unijní kontext předkládané problematiky včetně zohlednění změn unijního práva (MiFID II), které se citelně dotýkají zejména oblasti poskytování investičního poradenství. Stranou nezůstává ani komparativní pohled na některé otázky. Kniha je určena především právním a compliance útvarům poskytovatelů investičních služeb, dále advokátům a dalším zástupcům právnické veřejnosti, stejně jako zájemcům z akademické sféry. (patro.cz)

Podobné produkty ako Investiční služby v právní teorii a praxi - Hobza Martin , Klinická neuropsychologie v praxi (9788024630854)

Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků - Dana Kiseľáková, Miroslava Šoltés

Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků - Dana Kiseľáková, Miroslava Šoltés
Detail

Publikace se zabývá novými přístupy k hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu, kterým zejména majitelé a manažeři malých a středních firem nepřipisují dostatečný význam. Jedná se o moderní finanční modely, které zohledňují ekonomický zisk, tržní hodnotu a tržní kritéria, na rozdíl od standardních finančních modelů, které jsou založené na bázi účetního zisku. Analytická část knihy je věnována empirické sektorové analýze a porovnání finanční výkonnosti vybraných odvětví potravinářského průmyslu v SR a ČR. Výsledkem jsou dva praktické lineární vícenásobné regresní modely finančního řízení pro malé a střední podniky, a to na bázi EAT jako standardního modelu řízení na bázi účetního zisku, a dále na bázi EVA, který reprezentuje moderní model řízení, který v sobě zahrnuje ukazatele s nejvýznamnějším vlivem na výkonnost MSP. Zkušené autorky řeší aktuální téma z reálné praxe, analyzují problematiku z pohledu moderního finančního manažera v malém a středním podniku a využívají teoretické poznatky finančního řízení s propojením na aplikaci v manažerské praxi, které uplatňují v praktických finančních modelech sloužících ke zvyšování finanční výkonnosti MSP na globálním trhu. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků - Dana Kiseľáková, Miroslava Šoltés , Výživa v medicíně a dietetika: překlad 11. vydání (978-80-247-4533-6)

Investiční služby v právní teorii a praxi (978-80-7502-225-7)

Investiční služby v právní teorii a praxi (978-80-7502-225-7)
Detail

Kniha - autor Martin Hobza, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě obou zmíněných investičních služeb kniha odráží aktuální přístup právní teorie, orgánu dohledu, judikatury a praxe. Ačkoli je kniha zaměřena především na realitu právního řádu České republiky, není opomenut ani unijní kontext předkládané problematiky včetně zohlednění změn unijního práva (MiFID II), které se citelně dotýkají zejména oblasti poskytování investičního poradenství. Stranou nezůstává ani komparativní pohled na některé otázky. Kniha je určena především právním a compliance útvarům... (alza.cz)

Podobné produkty ako Investiční služby v právní teorii a praxi (978-80-7502-225-7) , Anatomie v přehledech a schématech: překlad 8. vydání (978-80-271-0669-1)

Opatření obecné povahy v teorii a praxi: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (978-80-7400-276-2)

Opatření obecné povahy v teorii a praxi: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (978-80-7400-276-2)
Detail

Kniha - autor Lenka Bahýľová; David Hejč, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jde o první publikaci na českém trhu, která nabízí ucelené zpracování právního institutu opatření obecné povahy. Tato forma činnosti veřejné správy, resp. typ správního aktu, má za sebou desetiletí své existence v českém právním řádu. Za tu dobu se opatření obecné povahy dostalo do širší pozornosti právních teoretiků a praktiků; zejména pak soudní praxe a judikaturní činnost především Nejvyššího správního soudu se významně podílela na tom, jakým způsobem je přistupováno k interpretaci a aplikaci tohoto institutu. Na základě poctivě zpracovaného teoretického pozadí a analýzy praktického užívání opatření obecné povahy v českém prostředí autoři poukazují na problémy, jež v případě opatření obecné povahy vyvstávají, a nabízejí jejich řešení. Publikace je určena pro čtenáře z řad odborné právnické veřejnosti (advokáti, soudci, pracovníci správních úřadů, akademici), ale též pro... (alza.cz)

Podobné produkty ako Opatření obecné povahy v teorii a praxi: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (978-80-7400-276-2) , Kaktusy a sukulenty v praxi (978-80-242-6739-5)

Tvořivost v teorii a v praxi - Jan Saudek, Alexandra Petrová

Tvořivost v teorii a v praxi - Jan Saudek, Alexandra Petrová
Detail

Kniha je určená jednak pedagogům, tak širší odborné veřejnosti. Jejím cílem je podat základní informace o psychologických základech tvořivosti a o některých zvláštnostech, projevujících se v tvořivosti pedagogické, technické a manažerské. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Tvořivost v teorii a v praxi - Jan Saudek, Alexandra Petrová , Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami (9788024629605)

Ájurvéda - Kompletní průvodce teorií a praxí - Balkrišna Ačárja

Ájurvéda - Kompletní průvodce teorií a praxí - Balkrišna Ačárja
Detail

Díky této knize snadno pochopíte základní principy tělesné konstituce, různých onemocnění i příslušných léčebných metod. Základní principy ájurvédy jsou také poprvé ilustrovány inspirativními, esteticky ztvárněným obrazovým materiálem. Jsem pevně přesvědčen o tom, že člověk, který tuto knihu prostuduje a realizuje zde zachycenou moudrost, může prodloužit svůj věk klidně až do sta let. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo chce získat základní poznatky o tělesné konstituci, stravě, životním stylu a zdraví. "Arogja (zdraví) je základním a přirozeným právem každého člověka." Svámi Ramdev Ačárja Balkrišna je významným představitelem indické duchovní tradice jógy a ájurvédy. Je jedním z popularizátorů, kteří se zasloužili o propagaci těchto tradičních nauk a jejich integraci s poznatky moderní lékařské vědy. Je uznávaným ájurvédským učencem a odborníkem na léčivé byliny. Jeho přednášky, publikační činnost a výzkum pomohly mnoha lidem uvědomit si důležitost jógy a ájurvédy v kontextu přirozeného života a zdraví. Je autorem mnoha patentů v oboru jógy a ájurvédy, a také mnoha knih a článků publikovaných v zahraničních časopisech jak odborných, tak populárních, je také nositelem několika ocenění (např. čestného titulu "Vanaušadhippandit" nebo "Sugjanšrí"). Z většího množství publikací je nejznámější renomovaná práce o ájurvédské léčbě "Aushad Dashan", které se prodalo pět miliónů výtisků. Do tisku se také chystá jeho Encyklopedie léčivých bylin. Jeho populární televizní show na televizních kanálech věnovaných zdraví probudila zájem miliónů lidí o bylinnou léčbu a ájurvédu. Je zakladatelem různých vzdělávacích institucí (např. Patanjali University, Patanjali Ayurveda College, Acharyakulam Educational Institute nebo Vaidik Gurukulam). (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Ájurvéda - Kompletní průvodce teorií a praxí - Balkrišna Ačárja , Rilkovy „sonette an orpheus“ interpretace (a překlad) (9788024639468)

Dokazování: úvahy o teorii a praxi (978-80-7676-102-5)

Dokazování: úvahy o teorii a praxi (978-80-7676-102-5)
Detail

Kniha - autor Jaromír Jirsa; Karel Havlíček, 296 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama konfliktu, jehož pravidla předepisují existenci kladných i záporných postav, kulisy různých prostředí a míst, v nichž se odehrávaly skutkové děje, dialogy formující se v tvrzeních a protitvrzeních, listiny i další rekvizity, jimiž se rozhodný demiurg dramatu – soudce musí prodírat až k závěrečnému okamžiku uvěřitelného, srozumitelného a přesvědčivého vyvrcholení, které objasní a rozhodne ústřední zápletku. Dokazování v právu však svou povahou není pouze „hrou“, v níž skutkovost přebíjí skutečnost, není jen, ač to v některých ohledech může tak vypadat, jakousi hrou na pravdu, nýbrž – a v tom je... (alza.cz)

Podobné produkty ako Dokazování: úvahy o teorii a praxi (978-80-7676-102-5) , Lyžařské právo v itálii: právní úprava a judikatura (978-80-7502-604-0)

Ajurvéda: Kompletní průvdce teorií a praxí (978-80-7428-338-3)

Ajurvéda: Kompletní průvdce teorií a praxí (978-80-7428-338-3)
Detail

Kniha - 380 stran, česky Díky této knize snadno pochopíte základní principy tělesné konstituce, různých onemocnění i příslušných léčebných metod. Základní principy ájurvédy jsou také poprvé ilustrovány inspirativními, esteticky ztvárněným obrazovým materiálem. Jsem pevně přesvědčen o tom, že člověk, který tuto knihu prostuduje a realizuje zde zachycenou moudrost, může prodloužit svůj věk klidně až do sta let. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo chce získat základní poznatky o tělesné konstituci, stravě, životním stylu a zdraví. „Arogja (zdraví) je základním a přirozeným právem každého člověka.“ Svámi Ramdev Ačárja Balkrišna je významným představitelem indické duchovní tradice jógy a ájurvédy. Je jedním z popularizátorů, kteří se zasloužili o propagaci těchto tradičních nauk a jejich integraci s poznatky moderní lékařské vědy. Je uznávaným ájurvédským učencem a odborníkem na léčivé byliny. Jeho přednášky, publikační činnost a výzkum pomohly mnoha lidem... (alza.cz)

Podobné produkty ako Ajurvéda: Kompletní průvdce teorií a praxí (978-80-7428-338-3) , Právní a sociální aspekty mediace v české republice (978-80-759-8719-8)

Korupce: v ekonomické teorii a praxi (978-80-7259-055-1)

Korupce: v ekonomické teorii a praxi (978-80-7259-055-1)
Detail

Kniha - autor Jolana Volejníková, 390 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Česká společnost podstupuje zásadní proměnu: do produktivního věku dorůstá generace přímo nepoznamenaná dobou reálného socialismu. Zda se bude jednat o převážně pozitivní proměnu, závisí mimo jiné na tom, jak se tato generace postaví k fenoménu korupce. Pakliže současnou praxi, která je do značné míry nechtěným produktem demokratizace a ekonomické transformace, nová generace vstřebá a bude v ní pokračovat, česká společnost se zlomí, prohnije do základů a zůstane mravně zvrácená – to jsou vše významy pojmu zkorumpovaný, vedle nejčastěji užívaného významu podplacený. Tato publikace naplní svůj raison d ’etre už tehdy, pokud u každého desátého studenta, jemuž se dostane do rukou, přispěje k chápání korupce jako něčeho skutečně nežádoucího a nebezpečného. Neboť z těchto studentů vyrostou ekonomové, kteří budou ovlivňovat přímo politicko-právní rozhodování či veřejné mínění skrze média,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Korupce: v ekonomické teorii a praxi (978-80-7259-055-1) , Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)

Raná péče: Příručka pro teorii a praxi (978-80-88290-65-0)

Raná péče: Příručka pro teorii a praxi (978-80-88290-65-0)
Detail

Kniha - autor Jitka Barlová; Terezie Hradilková; Manfred Pretis, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Manfred Pretis je autorem mnoha publikací a výzkumů v oblasti rané péče a podpory vývoje dítěte raného věku a zároveň člověk s dlouhodobou přímou zkušeností v této oblasti. Jeho publikace reflektuje současná teoretická východiska rané péče jako oboru, avšak kniha je zároveň praktickým průvodcem profesionálů pracujících (nejen) v sociální službě raná péče. Díky množství konkrétních cvičení, která umožňují sebereflexi a reflexi procesů probíhajících v centru rané péče jednotlivých poskytovatelů, je možné uplatnit teorii do přímé praxe. Publikace také dobře poslouží vysokoškolským studentům jako úvod do oboru rané péče, jejích teoretických východisek. Najdou zde informace o zásadních výzkumných studiích, které ovlivnily formování oboru raná péče a jsou dodnes pilířem k diskusím o efektivitě, eficienci a smyslu rané péče. Překlad publikace je doplněn... (alza.cz)

Podobné produkty ako Raná péče: Příručka pro teorii a praxi (978-80-88290-65-0)

Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5)

Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5)
Detail

Kniha - autor Dana Štěrbová; Hana Pernicová; Michal Šafář; Petr Krol, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Úspěch ve sportu nezáleží jen na talentu, fyzické kondici, na zvládnutí techniky a taktických variant – to nejdůležitější se možná odehrává v hlavě každého sportovce. Především mladí adepti sportovní kariéry budou muset s největší pravděpodobností čelit celé řadě problémů: budou překonávat různá zranění, bojovat s nervozitou, vyrovnávat se s vlastní sexualitou nebo s pochybnostmi o vlastních schopnostech, svém těle a o tom, jaký má jejich dlouholeté úsilí vlastně smysl. A k tomu se ještě nacházejí v nelehkém období dospívání, kdy hledají své místo mezi vrstevníky i ve společnosti jako takové… Tato trochu netradiční kniha je určena nejen jim, ale i rodičům a trenérům, kteří je chtějí co nejlépe připravit na všechny sportovní i životní výzvy. Spojuje přednosti odborné monografie s komiksem zpracovávajícím různé příběhy mladých sportovců.... (alza.cz)

Podobné produkty ako Sportovní psychologie: Průvodce teorií a praxí pro mladé sportovce, jejich rodiče a trenéry (978-80-271-3136-5)

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe - Mikeš Petr

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe - Mikeš Petr
Detail

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Představuje ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva podávaný soudy a přibližuje pravidla pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající z ústavních i dalších zákonů. Jádro knihy tvoří aktuální právní úprava, autor však představuje i její vývoj od vzniku Československa, pokud může být inspirující pro současnost. Podává podrobný rozbor tzv. euronovely Ústavy ČR a porovnává Českou a polskou právní úpravu v této oblasti, která je s ohledem na svou blízkost v mnohém inspirující. Kniha je dosud nejrozsáhlejším a nejucelenějším pojednáním o mezinárodním právu v rozhodovací praxi českých soudů, které zároveň není pouhým shrnutím judikatury a literatury, ale přináší i zcela nové pohledy na postavení mezinárodního práva v českém právu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe - Mikeš Petr

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (978-80-7357-929-6)

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (978-80-7357-929-6)
Detail

Kniha - autor Petr Mikeš, 324 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Představuje ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva podávaný soudy a přibližuje pravidla pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající z ústavních i dalších zákonů. Jádro knihy tvoří aktuální právní úprava, autor však představuje i její vývoj od vzniku Československa, pokud může být inspirující pro současnost. Podává podrobný rozbor tzv. euronovely Ústavy ČR a porovnává Českou a polskou právní úpravu v této oblasti, která je s ohledem na svou blízkost v mnohém inspirující. Kniha je dosud nejrozsáhlejším a nejucelenějším pojednáním o mezinárodním právu v rozhodovací praxi českých soudů, které zároveň není pouhým shrnutím judikatury a literatury,... (alza.cz)

Podobné produkty ako Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (978-80-7357-929-6)

Pohybové aktivity ve vědě a praxi (9788024626543)

Pohybové aktivity ve vědě a praxi (9788024626543)
Detail

Elektronická kniha - autor , 528 stran Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. (alza.cz)

Podobné produkty ako Pohybové aktivity ve vědě a praxi (9788024626543)

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi - Nehudková Eva

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi - Nehudková Eva
Detail

Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu. (patro.cz)

Podobné produkty ako Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi - Nehudková Eva

Mechanika - Statika pro školu a praxi - Antonín Řeřábek, Julina M.

Mechanika - Statika pro školu a praxi - Antonín Řeřábek, Julina M.
Detail

Učebnice popisuje význam a členění mechaniky, pohybové zákony, fyzikální veličiny, probírá úkoly statiky a její základní pojmy, vysvětluje rovinnou soustavu sil jak se společným působištěm, tak neprocházejících jedním bodem, prostorovou soustavu sil, prutové soustavy, ukazuje stanovení těžiště různých ploch, stanovení podmínek stability těles, statické řešení jednoduchých mechanismů s pasivními odpory i odpory při valení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mechanika - Statika pro školu a praxi - Antonín Řeřábek, Julina M.

Mechanika - Kinematika pro školu a praxi - Venclík Vladimír, Julina Miloslav

Mechanika - Kinematika pro školu a praxi - Venclík Vladimír, Julina Miloslav
Detail

Učebnice probírá úkoly kinematiky bodu i tělesa, základní pojmy, jednotlivé druhy pohybů - tj. přímočarý pohyb, křivočarý pohyb, pohyb složený, harmonický a periodický pohyb. Vysvětluje kinematiku soustavy těles, postup stanovení stupňů volnosti rovinných mechanismů, probírá různé typy převodů, klínové, klikové mechanismy aj. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Mechanika - Kinematika pro školu a praxi - Venclík Vladimír, Julina Miloslav

Pohybové aktivity ve vědě a praxi - Libor Flemr - e-kniha

Pohybové aktivity ve vědě a praxi - Libor Flemr - e-kniha
Detail

eBook:,Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Pohybové aktivity ve vědě a praxi - Libor Flemr - e-kniha

Identifikační genetika v právní praxi - Jiří Kožina

Identifikační genetika v právní praxi - Jiří Kožina
Detail

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů. Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je identifikace zkoumáním DNA možná, jaké jsou pro ni nezbytné předpoklady, na jaké limity tato metoda identifikace naráží a která právní omezení jsou nezbytná k tomu, aby využívání metod sloužilo ku prospěchu společnosti. Naopak, kniha nemá ambice představit převratné objevy na poli genetiky. Publikace je první na trhu, která zpracovává téma identifikační genetiky v ucelené podobě. Je určena především policistům, ale rovněž i právní obci – státním zástupcům, advokátům i soudcům. Právní stav publikace je k 31. 1. 2018 (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Identifikační genetika v právní praxi - Jiří Kožina

Identifikační genetika v právní praxi - Kožina Jiří

Identifikační genetika v právní praxi - Kožina Jiří
Detail

Identifikační genetika a interpretace jejích poznatků je každodenní činností všech, kdo bojují se zločinem, stejně jako obhájců, kteří bojují za práva svých klientů. Cílem knihy je vysvětlení otázek proč a jak je identifikace zkoumáním DNA možná, jaké jsou pro ni nezbytné předpoklady, na jaké limity tato metoda identifikace naráží a která právní omezení jsou nezbytná k tomu, aby využívání metod sloužilo ku prospěchu společnosti. Naopak, kniha nemá ambice představit převratné objevy na poli genetiky. Publikace je první na trhu, která zpracovává téma identifikační genetiky v ucelené podobě. Je určena především policistům, ale rovněž i právní obci – státním zástupcům, advokátům i soudcům. Právní stav publikace je k 31. 1. 2018. (patro.cz)

Podobné produkty ako Identifikační genetika v právní praxi - Kožina Jiří

Oceňování podniků v právní praxi - Zíma Petr

Oceňování podniků v právní praxi - Zíma Petr
Detail

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se nejedná pouze o skutkových otázkách, ale i o otázkách právních, přičemž je nezbytná spolupráce ekonomů a právníků. V oblasti oceňování sice vychází pravidelně řada monografií i časopiseckých článků, nicméně jsou psány z pohledu ekonomů či znalců. Tato publikace je napsána z pohledu právníka a přispívá k větší srozumitelnosti procesu dokazování znaleckými posudky. Seznamuje čtenáře se základními koncepty oceňování podniků a s tím, jak se k této problematice staví judikatura. K tomu slouží také celá řada citací z ilustrativních rozhodnutí zahraničních i českých soudů a z odborné literatury. (patro.cz)

Podobné produkty ako Oceňování podniků v právní praxi - Zíma Petr

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi - Josef Švercl

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi - Josef Švercl
Detail

Úvod je věnován orientaci čtenáře v uspořádání národních i mezinárodních norem EN a ISO s ohledem na jejich aplikaci při vytváření technické dokumentace. Čtenář je seznámen s výběrem a používáním kreslicích pomůcek, prováděním geometrických konstrukcí a jejich využitím, s kreslením náčrtů a zásadami technického zobrazování. Na tyto zásady navazuje způsob udávání rozměrů na výkresech, předepisování jejich přesnosti, tvaru a polohy i jakosti povrchu strojních součástí. Získané znalosti jsou využívány a rozvinuty v kapitole věnované kreslení strojních součástí a spojů a při provádění výrobních výkresů. V druhé části učebnice je zpracována učební osnova předmětu určená deskriptivní geometrii. Je členěna na pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny, sestrojování sítí těles a řešení jejich průniků. Text doplňuje výběr rovinných křivek se zaměřením na technické aplikace ozubených kol, mechanismů a jejich trajektorií. Deskriptivní geometrii uzavírá kapitola věnovaná řešení úloh v prostorových zobrazeních. Učivo je zpracováno podle platných pravidel a zásad technického kreslení zakotvených v ČSN a převzatých normách EN a ISO. Text je doplněn řešenými příklady a úlohami na procvičení a ověření znalostí.Učebnice je určena žákům středních odborných škol, vysokých škol technického zaměření i technickou praxi. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi - Josef Švercl

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (978-80-7400-658-6)

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (978-80-7400-658-6)
Detail

Kniha - autor Jiří Šamánek; Eva Nehudková; Petr Polák, 280 stran, česky Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu. (alza.cz)

Podobné produkty ako Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (978-80-7400-658-6)

Teorie a praxe veřejné ekonomiky - Jan Stejskal

Teorie a praxe veřejné ekonomiky - Jan Stejskal
Detail

Publikace je aktuální a v současné době velmi potřebná, protože napomáhá vyvracet mýty a předsudky týkající se fungování veřejného sektoru. Integruje v sobě dosavadní poznatky veřejné ekonomie a také přidává praktické pohledy a příklady aplikací. Autoři rovněž využili rozsáhlé a aktuální zahraniční literatury. doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. Vydanie novej publikácie zameranej na problematiku úlohy štátu v modernej spoločnosti oceňujem a považujem za potrebný krok. prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Teorie a praxe veřejné ekonomiky - Jan Stejskal

Shiatsu - teorie a praxe - Carola Beresford-Cooke

Shiatsu - teorie a praxe - Carola Beresford-Cooke
Detail

Přinášíme vám český překlad třetího, rozšířeného vydání jedné z nejlepších knih o shiatsu vůbec, ve které vás autorka přehledným a srozumitelným způsobem seznámí s teorií zen-shiatsu, teorií pěti elementů a tradiční čínskou medicínou. Tato obsáhlá kniha vám pomůže k pochopení moudrosti staré tisíce let a naučí vás, jak ji při shiatsu prakticky využít. Detailní popis jednotlivých technik a postupů při ošetření meridiánů doplňuje autorka řadou příkladů ze své dlouholeté praxe. Prakticky zaměřená je také obsáhlá příloha s přehledem nejběžnějších onemocnění a jak k nim nejen při shiatsu celostně přistupovat. Ačkoli je kniha určená primárně studentům shiatsu a praktikům, dobře poslouží také klientovi, kterému shiatsu přináší úlevu a který se chce dozvědět více. Tato kniha se vás při čtení dotkne podobně, jako to umí zkušený praktik shiatsu. Carola sepsala odborným i poutavým způsobem to, co by se měl praktik naučit ve škole shiatsu a co si klient odnáší z každého ošetření. Kniha je skutečným požehnáním a darem i pro zájemce z dalších směrů komplementární medicíny a pro lékaře zapojující do své praxe holistický přístup. (Z předmluvy Darji Havelkové, zakladatelky České asociace shiatsu) (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Shiatsu - teorie a praxe - Carola Beresford-Cooke

Teorie a praxe kulturních průmyslů - Miroslav Zelinský

Teorie a praxe kulturních průmyslů - Miroslav Zelinský
Detail

Teorie a praxe kulturních průmyslů - nové oblasti naší společenské a ekonomické reality... Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti naší společenské a ekonomické reality - kreativními a kulturními průmysly. Toto téma vstoupilo do euroatlantické ekonomicko-politické debaty intenzivněji na počátku nového milénia se zavedením pojmu kreativní třída. Přišel s ním americký filozof a ekonom Richard Florida a rozpoutal tak rozsáhlou celosvětovou diskusi o efektivitě kreativity ve společensko-ekonomickém prostoru. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Teorie a praxe kulturních průmyslů - Miroslav Zelinský

Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský

Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský
Detail

Informační technologie a telekomunikace dnes zásadně ovlivňují prakticky všechny aspekty života moderní společnosti, stejně jako samotnou globální ekonomiku. Rostoucí integrace a závislost na softwaru v nejrůznějších podobách logicky zvyšují požadavky na jeho kvalitu. Tato publikace se zabývá komplexním pohledem na jednotlivé aspekty kvality softwaru a jejich vzájemné vztahy. Autoři představují základní koncepty kvality a jejich vývoj, modelování kvality a její měření prostřednictvím procesních a produktových modelů, využití řady technických norem a rámců pro zavádění a zlepšování kvality napříč vývojem produktu, problematiku managementu kvality na úrovni organizace i projektů a praxi na technické úrovni řízení kvality. Uvedená témata v daném rozsahu představují nezbytný základ pro holistický přístup ke kvalitě softwaru, jehož smyslem je v organizaci ustanovit a udržovat kulturu kvality, která je do produktů vestavována plánovaně, průběžně a trvale. Primárně je tak tato kniha určena manažerům kvality, vývoje a členům středního managementu, odpovědným za implementaci politik a plánů vrcholového vedení. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský

Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský

Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský
Detail

Informační technologie a telekomunikace dnes zásadně ovlivňují prakticky všechny aspekty života moderní společnosti, stejně jako samotnou globální ekonomiku. Rostoucí integrace a závislost na softwaru v nejrůznějších podobách logicky zvyšují požadavky na jeho kvalitu. Tato publikace se zabývá komplexním pohledem na jednotlivé aspekty kvality softwaru a jejich vzájemné vztahy. Autoři představují základní koncepty kvality a jejich vývoj, modelování kvality a její měření prostřednictvím procesních a produktových modelů, využití řady technických norem a rámců pro zavádění a zlepšování kvality napříč životním cyklem vývoje softwaru, problematiku managementu kvality na úrovni organizace i projektů a praxi na technické úrovni řízení kvality ve vztahu ke kvalitě návrhu a zdrojového kódu. Uvedená témata v daném rozsahu představují nezbytný základ pro holistický přístup ke kvalitě softwaru, jehož smyslem je v organizaci ustanovit a udržovat kulturu kvality, která je do produktů vestavována plánovaně, průběžně a trvale. Primárně je tak tato kniha určena manažerům kvality, vývoje a členům středního managementu odpovědným za implementaci politik a plánů vrcholového vedení, sekundárně pak pracovníkům zajišťování a řízení kvality v oblasti informačních technologií. (knihydobrovsky.cz)

Podobné produkty ako Kvalita software - Teorie a praxe - Petr Roudenský

Shiatsu Teorie a praxe - Beresford-Cooke Carola

Shiatsu Teorie a praxe - Beresford-Cooke Carola
Detail

Přinášíme vám český překlad třetího, rozšířeného vydání jedné z nejlepších knih o shiatsu vůbec, ve které vás autorka přehledným a srozumitelným způsobem seznámí s teorií zen-shiatsu, teorií pěti elementů a tradiční čínskou medicínou. Tato obsáhlá kniha vám pomůže k pochopení moudrosti staré tisíce let a naučí vás, jak ji při shiatsu prakticky využít. Detailní popis jednotlivých technik a postupů při ošetření meridiánů doplňuje autorka řadou příkladů ze své dlouholeté praxe. Prakticky zaměřená je také obsáhlá příloha s přehledem nejběžnějších onemocnění a jak k nim nejen při shiatsu celostně přistupovat. Ačkoli je kniha určená primárně studentům shiatsu a praktikům, dobře poslouží také klientovi, kterému shiatsu přináší úlevu a který se chce dozvědět více. Tato kniha se vás při čtení dotkne podobně, jako to umí zkušený praktik shiatsu. Carola sepsala odborným i poutavým způsobem to, co by se měl praktik naučit ve škole shiatsu a co si klient odnáší z každého ošetření. Kniha je skutečným požehnáním a darem i pro zájemce z dalších směrů komplementární medicíny a pro lékaře zapojující do své praxe holistický přístup. (Z předmluvy Darji Havelkové, zakladatelky České asociace shiatsu) (patro.cz)

Podobné produkty ako Shiatsu Teorie a praxe - Beresford-Cooke Carola
Právní překlad v teorii a praxi (9788024628523), Investiční služby v právní teorii a praxi (978-80-7502-225-7), Pedagogická komunikace v teorii a praxi (80-247-0738-1), Mediace v teorii a praxi (978-80-247-3134-6), Biofeedback v teorii a praxi (978-80-247-5694-3), Hry v mateřské škole v teorii a praxi (80-247-0852-3), Školní kázeň v teorii a praxi (978-80-738-7432-2), Korupce: v ekonomické teorii a praxi (978-80-7259-055-1), Majetek státu v teorii a praxi (978-80-7502-455-8), Tajemství sedmi samohlásek: v teorii a praxi (978-80-7530-102-4), Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi (978-80-262-1596-7), Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi (80-247-0931-7), Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi (978-80-7552-094-4), Srdce kontemplativní modlitby: Neduální křesťanství v teorii a praxi (978-80-7336-935-4), Identifikační genetika v právní praxi (978-80-7598-033-5), Oceňování podniků v právní praxi (978-80-7400-623-4), Akupresura v praxi: Překlad 2. vydání (978-80-271-0105-4), Dokazování: úvahy o teorii a praxi (978-80-7676-102-5), Raná péče: Příručka pro teorii a praxi (978-80-88290-65-0), Opatření obecné povahy v teorii a praxi: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Komentář (978-80-7400-276-2), Tajenky života Kniha druhá: Od teorii k praxi (80-85876-03-5), Klinická neuropsychologie v praxi (9788024630854), Výživa v medicíně a dietetika: Překlad 11. vydání (978-80-247-4533-6), Anatomie v přehledech a schématech: Překlad 8. vydání (978-80-271-0669-1), Kaktusy a sukulenty v praxi (978-80-242-6739-5), Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami (9788024629605), Rilkovy „Sonette an Orpheus“ Interpretace (a překlad) (9788024639468), Lyžařské právo v Itálii: Právní úprava a judikatura (978-80-7502-604-0), Právní a sociální aspekty mediace v České republice (978-80-759-8719-8), Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi (978-80-271-0572-4)