Pomocnik z matematiky pre 8 rocnik odpovede

Testovanie 9 Testy z matematiky pre 8. ročník základných škol -…

Testovanie 9 Testy z matematiky pre 8. ročník základných škol - Reiterová Monika

Pracovný zošit pripraví žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky.Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník a rôznorodosť úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia pomôžu žiakom zopakovať si učivo z matematiky a pedagógovia získajú spätnú väzbu, na ktoré oblasti matematiky a geometrie zamerať ďalšiu prípravu žiakov.Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade s ISCED 2. (patro.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-10…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-10-03660-8)

Kniha - autor Eva Dienerová, 64 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1. (alza.cz)

Päťminútovky z matematiky pre 5. ročník - Šulc Petr

Päťminútovky z matematiky pre 5. ročník - Šulc Petr

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne a predovšetkým lacno precvičia preberanú látku. Úlohy sú radené podľa osnov a ich riešenie nájdete na konci knižky v kľúči. (patro.cz)

Testy z matematiky pre 6.ročník - Olejárová Iveta, Olejár Marián

Testy z matematiky pre 6.ročník - Olejárová Iveta, Olejár Marián

Kniha obsahuje 262 testových úloh rozdelených do štyroch tém: opakovanie 5. ročníka, deliteľnosť, zlomky a kombinatorika. Testy sa dajú použiť frontálne v triede, ako učebná pomôcka na dané témy. Ich väčšie použitie je pre individuálne štúdium. Žiak si sám preveruje vedomosti, hodnotí sa a aj rozhoduje sa na základe pokynov a získaných bodov, či postupovať ďalej alebo sa vrátiť a zopakovať si učivo a daný test. Riešenia testových úloh sú uvedené na konci knihy. Ak žiak v ktoromkoľvek ročníku má problémy povedzme so zlomkami, začne si vypracovávať testy od prvého po dvanásty, kontroluje si svoje výsledky s riešeniami, čím sa samovzdeláva. Ak testy dôsledne vypracuje, sám si ich opravuje a hodnotí, tak zistí objektívne a nezávisle stav svojich vedomostí. Téme deliteľnosť sú venované štyri… (patro.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl - Dienerová…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl - Dienerová Eva

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2. (patro.cz)

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-551…

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl (978-80-551-6817-3)

Kniha - autor Adela Jureníková, 48 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky prvého ročníka základnej školy. Každá strana pracovného zošita obsahuje štyri úlohy, ktoré sa dajú využiť aj na samostatnú prácu. Pri riešení niektorých úloh si žiaci môžu pomôcť kreslením, vyfarbovaním, spájaním či dopĺňaním obrázkov. Možno s ním efektívne pracovať počas vyučovacej hodiny alebo pri domácej príprave na vyučovanie. Úlohy • na počítanie v prípravnom období • na numeráciu (zapisovanie, porovnávanie a usporiadanie čísel, číselný rad) • na sčítanie a odčítanie • na… (alza.cz)

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl - Minárová O.…

Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl - Minárová O., Vidová S.

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov a rešpektuje heterogénnosť tried sluchovo postihnutých detí. Na konci zbierky sa nachádzajú výsledky cvičení a úloh. (patro.cz)

Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl - Minárová O.…

Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl - Minárová O., Vidová S.

Zbierka úloh z matematiky obsahuje úlohy na zopakovanie si učiva prvého stupňa základnej školy, na numeráciu v obore prirodzených čísel, na delenie prirodzených čísel, na operácie s uhlami a desatinnými číslami. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov a rešpektuje heterogénnosť tried sluchovo postihnutých detí. Na konci zbierky sa nachádzajú výsledky cvičení a úloh. (patro.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl (978-80-10…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl (978-80-10-03210-5)

Kniha - autor Eva Dienerová, 64 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2. (alza.cz)

Nácvičné úlohy z matematiky pre 3. ročník základných škôl (978-80-10…

Nácvičné úlohy z matematiky pre 3. ročník základných škôl (978-80-10-03508-3)

Kniha - autor Eva Dienerová, 64 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Nácvičné úlohy z matematiky pre 3. ročník ZŠ sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. (alza.cz)

Ženatá Emilie: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník

Ženatá Emilie: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník. (mall.cz)

Hravé úlohy z matematiky pre deti 8-9 rokov

Hravé úlohy z matematiky pre deti 8-9 rokov

Pracovný zošit s úlohami na zopakovanie si učiva matematiky. (patro.cz)

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. (mall.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník s klíčem (80-7274-962-5)

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník s klíčem (80-7274-962-5)

Kniha – autor Emilie Ženatá, 132 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 8. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (alza.cz)

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 8. ročník základní školy…

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 8. ročník základní školy (978-80-7196-437-7)

Kniha – autor Oldřich Odvárko; J. Kadleček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).… (alza.cz)

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 9. ročník základní školy…

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 9. ročník základní školy (978-80-7196-443-8)

Kniha – autor Oldřich Odvárko; Jiří Kadleček, 172 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravený pracovní sešit zachovává koncepci původní řady. Úlohy jsou aktualizovány. Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy. Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím. Úlohy mají různou obtížnost a je možné je použít pro ústní i písemné řešení, pro samostatnou i společnou práci, pro práci ve… (alza.cz)

Coufalová Jana: Matematika pro 8. ročník ZŠ

Coufalová Jana: Matematika pro 8. ročník ZŠ

V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika. (mall.cz)

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl -…

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl - Jeloková Martina

Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísaných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlohy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy. Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu… (patro.cz)

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Táto učebnica dejepisu približuje učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. jej súčasťou sú však aj kapitoly nad rámec učebného štandardu (Cárske Rusko, Zasľúbená zem - Amerika). Štyri tematické celky sú doplnené dvomi zhrňujúcimi kapitolami. Okrem hlavného výkladového textu učebnica obsahuje ukážky z odbornej literatúry, historických prameňov a obrazový materiál. Stretnete sa v nej aj s historickými karikatúrami, ktoré dokresľujú kolorit danej doby a sú zaujímavým zdrojom historického poznania. Pracovnú časť predstavujú úlohy na upevnenie a prehĺbenie učiva, analýzu prameňov či problémové otázky, tvorivé úlohy, miniprojekty. (patro.cz)

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. (mall.cz)

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

Bušek Ivan: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. (mall.cz)

Matematika 8: pro 8.ročník základní školy (80-7168-994-7)

Matematika 8: pro 8.ročník základní školy (80-7168-994-7)

Kniha – autor Jana Coufalová, 192 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika. (alza.cz)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Vicenová Helena

Učebnica so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR je vytvorená v súlade s iŠVP. Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života. (patro.cz)

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 1. časť (978-80-8067…

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 1. časť (978-80-8067-309-3)

Kniha – autor Zbyněk Kubáček; Ján Žabka, 240 stran, slovensky Publikácia renomovaných slovenských matematikov - pedagógov obsahuje veľké množstvo vysvetlených, riešených úloh ako ja ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na slovenské a české vysoké školy. Obsah 1. Základy matematiky 2. Funkcia, jej graf a základné vlastnosti 3. Lineárna funkcia, lineárne rovnice a nerovnice 4. Kvadratická funkcia, kvadratické rovnice a nerovnice 5. Goniometrické funkcie, rovnice a nerovnice 6. Mocninové funkcie, mocniny a odmocniny (alza.cz)

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067…

Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 2. časť (978-80-8067-323-9)

Kniha - autor Zbyněk Kubáček; Ján Žabka, 168 stran, slovensky (alza.cz)

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl (978…

Matematika Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl (978-80-8172-023-9)

Kniha – autor Martina Jeloková, 132 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísaných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlohy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v… (alza.cz)

Matematika 8: pro 8.ročník základní školy (978-80-7373-142-7)

Matematika 8: pro 8.ročník základní školy (978-80-7373-142-7)

Kniha - autor Jana Coufalová, 192 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika. (alza.cz)

Matematika 2 pro 8. ročník základní školy - Kadleček Jiří, Odvárko…

Matematika 2 pro 8. ročník základní školy - Kadleček Jiří, Odvárko Oldřich

Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. Mimořádná pozornost je věnována praktickým úlohám a spojení matematiky s běžnými životními situacemi. V každém ročníku třídílnou učebnici doprovází Knížka pro učitele a pracovní sešit. Celá řada učebnic je doplněna publikací Knížka pro učitele ke školním vzdělávacím programům na 2. stupni ZŠ - Matematika a její aplikace. (patro.cz)

Bušek a kolektiv I.: Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ

Bušek a kolektiv I.: Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. (mall.cz)

kolektiv autorů: Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá…

kolektiv autorů: Hravá matematika 8 - PS pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. (mall.cz)

Päťminútovky matematika 2.ročník (978-80-7353-671-8)

Päťminútovky matematika 2.ročník (978-80-7353-671-8)

Kniha - autor Petr Šulc, 48 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Dejepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl -…

Dejepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Mojtová Kvetoslava

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke. (patro.cz)

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (978-80-8115-043-2)

Kniha – 96 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Táto učebnica dejepisu približuje učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. jej súčasťou sú však aj kapitoly nad rámec učebného štandardu (Cárske Rusko, Zasľúbená zem - Amerika). Štyri tematické celky sú doplnené dvomi zhrňujúcimi kapitolami. Okrem hlavného výkladového textu učebnica obsahuje ukážky z odbornej literatúry, historických prameňov a obrazový materiál. Stretnete sa v nej aj s historickými karikatúrami, ktoré dokresľujú kolorit danej doby a sú zaujímavým zdrojom historického poznania. Pracovnú časť predstavujú úlohy na upevnenie a prehĺbenie učiva, analýzu prameňov či problémové otázky, tvorivé úlohy, miniprojekty. (alza.cz)

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (978-80-8115-045-6)

Kniha – autor Viera Lapitková; Václav Koubek; Ľubica Morková, 199 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Ako v predchádzajúcich učebniciach fyziky, tak aj v tejto je mnoho nápadov na experimentovanie. Začína sa s pokusmi súvisiacimi s témami, ktoré sa budú žiaci učiť v tomto školskom roku... (alza.cz)

Ženatá Emilie: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem - 2.…

Ženatá Emilie: Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem - 2. vydání

Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 7. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (mall.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ (978-80-7196-395-0)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ (978-80-7196-395-0)

Kniha – autor Ivan Bušek; Věra Väterová; Marie Cibulková, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ (978-80-7196-408-7)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ (978-80-7196-408-7)

Kniha – autor Ivan Bušek; Věra Väterová; Marie Cibulková, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (978-80-7196-392-9)

Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (978-80-7196-392-9)

Kniha – autor Ivan Bušek, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá (alza.cz)

Potůčková Jana: Procvičovací sešit z matematiky pro 5. ročník…

Potůčková Jana: Procvičovací sešit z matematiky pro 5. ročník základních škol (2. díl)

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 4. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. (mall.cz)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom: Učebnica (978-80-8091-489-9)

Kniha - autor Helena Vicenová, 96 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Učebnica so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR je vytvorená v súlade s iŠVP. Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života. (alza.cz)

Biológia Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií: S…

Biológia Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií: S osemročným štúdiom (978-80-8140-350-7)

Kniha - autor Katarína Kubinová; Ivana Kuncová, 86 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. (alza.cz)

Fyzika: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázii s…

Fyzika: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázii s osemročným štúdiom (978-80-8140-227-2)

Kniha – autor Oľga Hírešová; Paulína Kuhnová; Beáta Marasová, 158 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu matná (alza.cz)

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s…

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom: Cvičebnica (978-80-8091-504-9)

Kniha - autor Helena Vicenová, 56 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. V cvičebnici nájdete: veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva, testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov, dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty, priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní, zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém. Cvičebnica je obohatená o fotografie z… (alza.cz)

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry: Testy pre 8. ročník…

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry: Testy pre 8. ročník základnej školy a pre 3. ročník (978-80-8140-278-4)

Kniha - autor Katarína Hincová; Tatiana Kočišová, 96 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl a aj pre žiakov 3. ročníka osemročných gymnázií. Tematicky a koncepčne je zameraný na tie oblasti, ktoré po výsledkoch z predchádzajúceho Testovania 9 robili žiakom najväčšie problémy. (alza.cz)

Matematický trenažér 8 - 1. časť: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3…

Matematický trenažér 8 - 1. časť: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným  (978-80-970773-1-0)

Kniha – autor Ján Žabka; Pavol Černek, 72 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako inšpirácia pre vás aj ako pomôcka pre vašich žiakov. Ide o pracovný zošit, takže žiaci riešenia píšu priamo do tohto zošita, či už v škole v rámci individuálnej práce alebo aj doma. Autori pracovných zošitov sú autormi oficiálne schválených učebníc. Zošity rešpektujú poradie kapitol v schválených učebniciach a ich hlavné zámery. Obsahujú jednu alternatívu časovo - tematického plánu pre daný ročník ako podklad pre prácu učiteľa. Zošity obsahujú aj výsledky niektorých úloh, takže je možné riešenie rýchlo skontrolovať. Zošity majú rozšírenú elektronickú podporu na internetových… (alza.cz)

Matematický trenažér 8 - 2. časť: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3…

Matematický trenažér 8 - 2. časť: Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným  (978-80-970773-2-7)

Kniha – autor Ján Žabka; Pavol Černek, 68 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Matematický trenažér je zbierka úloh, ktorá rozširuje schválenú učebnicu matematiky o ďalšie, nové úlohy. Môže slúžiť ako inšpirácia pre vás aj ako pomôcka pre vašich žiakov. Ide o pracovný zošit, takže žiaci riešenia píšu priamo do tohto zošita, či už v škole v rámci individuálnej práce alebo aj doma. Autori pracovných zošitov sú autormi oficiálne schválených učebníc. Zošity rešpektujú poradie kapitol v schválených učebniciach a ich hlavné zámery. Obsahujú jednu alternatívu časovo - tematického plánu pre daný ročník ako podklad pre prácu učiteľa. Zošity obsahujú aj výsledky niektorých úloh, takže je možné riešenie rýchlo skontrolovať. Zošity majú rozšírenú elektronickú podporu na internetových… (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem (978-80-7274-030-7)

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník s klíčem (978-80-7274-030-7)

Kniha – autor Emilie Ženatá, 214 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 7. ročníku ZŠ a klíč správnosti. (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - Cibulková Marie, Väterová…

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ - Cibulková Marie, Väterová Věra, Bušek Ivan

Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách. (patro.cz)

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl -…

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl - Brestenská Eva, Lapitková Viera

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o energii. (patro.cz)

Matematika pro 4. ročník základní školy (978-80-7358-139-8)

Matematika pro 4. ročník základní školy (978-80-7358-139-8)

Kniha – autor I. Chramostová; M. Kalovská; I. Kopřivová; K. Loučková; Martina Palková; O. V..., 116 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Navazuje na učebnici Matematika pro 4. ročník ZŠ, se kterou je úzce provázán didakticky i motivačně. Doplňuje výklad v učebnici souborem praktických a zajímavých cvičení, které využívají různorodé formy práce (arkádové hry, slovní úlohy, tabulky apod.). Pracovní sešit je nově rozdělen na 2 části: úkoly v části A navazují tematicky na úvodní text v učebnici, úkoly v části B představují zásobník úkolů k procvičení nového učiva. Úkoly v části A mají formu příspěvků členů party dětí na společném chatu a týkají se problematiky navozené úvodním textem kapitoly. Po každém celku mohou děti ohodnotit své výsledky v sebehodnotících tabulkách v pracovním… (alza.cz)

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy (80-7235…

Sbírka úloh z matematiky pro 4. a 5. ročník základní školy (80-7235-169-9)

Kniha – autor Michaela Kaslová, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka obsahuje stovky příkladů pro běžné opakování a procvičování učiva podle osnov jednotlivých ročníků ZŠ Sbírky pro 2. stupeň mají v závěru klíč správných řešení. Uplatní se při školní práci i při domácí přípravě. (alza.cz)

Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (978…

Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (978-80-8091-392-2)

Kniha - autor Kvetoslava Mojtová, 32 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen sa podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické informácie. (alza.cz)

Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří: Matematika pro 8.ročník ZŠ, 3.díl –…

Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří: Matematika pro 8.ročník ZŠ, 3.díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukč

Text učebnice je stručný, jednoduše formulovaný, členěný do krátkých odstavců a doplněný mnoha obrázky, tabulkami, diagramy a dalšími názornými prostředky a zajímavými úlohami. (mall.cz)

Matematika pro 3. ročník základní školy RVP (978-80-7235-564-8)

Matematika pro 3. ročník základní školy RVP (978-80-7235-564-8)

Kniha – autor Miroslava Čížková, 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se záměry a doporučeními RVP pro ZV, především však vychází z praxe autorky a učitelů, kteří svými názory učebnici pomáhali utvářet. Pro celý ročník je určena jedna klasická učebnice, doprovázená jedním pracovním sešitem na každé pololetí. Pojetím a přístupem k učivu učebnice navazuje na předcházející dvě části řady nových matematik pro první a druhý ročník. Učebnice i pracovní sešity mají schvalovací doložku MŠMT. (alza.cz)

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 6. ročník základní školy…

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 6. ročník základní školy (978-80-7196-422-3)

Kniha – autor Jiří Odvárka; Jiří Kadleček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce… (alza.cz)

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 7. ročník základní školy…

Pracovní sešit z matematiky: Soubor úloh pro 7. ročník základní školy (978-80-7196-432-2)

Kniha – autor Oldřich Odvárko; Jiří Kadleček, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). … (alza.cz)

Pomocník při vbočeném palci

Pomocník při vbočeném palci

Měkký gelový polštářek se vsune mezi 1. a 2. prst na noze a zabrání bolestivému tlaku. Pomáhá hlavně při počátečním bolestivém stavu vbočeného palce. Materiál: umělá hmota Rozměry: 9 x 3 x 3cm (velkykosik.cz)

Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník: pre 1. ročník…

Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník: pre 1. ročník obchodných akadémií (978-80-8091-358-8)

Kniha - autor Judita Sehnalová, 180 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Učebnica Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií je spracovaná ako cvičebnica pre nácvik klávesnicovej gramotnosti. Učivo je rozdelené do 6 tematických celkov. Zamerané sú na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania na klávesnici, na nácvik osobitnej úpravy textu, na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania. Priebežne sú zahrnuté aj lekcie na nácvik písania v anglickom a nemeckom jazyku. (alza.cz)

Pomocník při sázení - 2 kusy

Pomocník při sázení - 2 kusy

Konec nepořádku při sázení! Až dosud zůstalo po přesazování všude okolo spousta zeminy. S těmito pomocníky je tomu však konec! Zeminu můžete dávkovat přesně do květináče a ne na zem! Materiál: Plast Rozměry: 2 kusy - Ø 6,5 cm, 17 cm délka Ø 5 cm, 17 cm délka (velkykosik.cz)

Matematika 5 Příručka učitele: Pro 5. ročník základní školy (978-80…

Matematika 5 Příručka učitele: Pro 5. ročník základní školy (978-80-7238-969-8)

Kniha – autor Milan Hejný; Darina Jirotková; Jitka Michnová, 156 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP. (alza.cz)

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Zavřít